نم نم وارش - روستای صفرمیان نکا http://m-j-rezaeian62.mihanblog.com 2017-04-25T16:32:03+01:00 text/html 2017-01-20T15:45:28+01:00 m-j-rezaeian62.mihanblog.com محمدجواد رضائیان موسیقی اصیل و سنتی مازندران http://m-j-rezaeian62.mihanblog.com/post/49 <div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(204, 0, 0);"><font size="4">کانال موسیقی اصیل و سنتی مازندران</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(204, 0, 0);"><font size="4"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(204, 0, 0);"><font size="4"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><a href="https://telegram.me/safarmian" target="" title="کانال موسیقی اصیل و سنتی مازندران"><font size="4">https://telegram.me/safarmian</font></a></div> text/html 2016-09-01T17:42:13+01:00 m-j-rezaeian62.mihanblog.com محمدجواد رضائیان شناسایی ارقام برنج ایران http://m-j-rezaeian62.mihanblog.com/post/48 <div style="text-align: right;"><font size="5">شناسایی ارقام برنج ایران</font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="font-family: &quot;2 nazanin&quot;; font-size: 18.6667px; text-align: center; width: 476px; border: 1px solid blue;"><br><strong><span style="font-size: 24pt; color: rgb(51, 0, 255);">ارقام محلی:<br><br></span></strong><br><br><br><br><br><img id="ctl00_contentplaceholder1_image1" src="http://www.berenge.com/articles/images/articles_introduction_introduction13_image001.jpg" style="border: 1px solid black;"><br><br>عکس<br>1- بینام<br><br><br><br><img id="ctl00_contentplaceholder1_image2" src="http://www.berenge.com/articles/images/articles_introduction_introduction13_image002.jpg" style="border: 1px solid black;"><br><br>عکس<br>2- چمپا محلی - چهار محال<br><br><br><br><img id="ctl00_contentplaceholder1_image3" src="http://www.berenge.com/articles/images/articles_introduction_introduction13_image003.jpg" style="border: 1px solid black;"><br><br>عکس<br>3- دمسیاه الموت<br><br><br><br><img id="ctl00_contentplaceholder1_image4" src="http://www.berenge.com/articles/images/articles_introduction_introduction13_image004.jpg" style="border: 1px solid black;"><br><br>عکس<br>4- دمسیاه گیلان<br><br><br><br><img id="ctl00_contentplaceholder1_image5" src="http://www.berenge.com/articles/images/articles_introduction_introduction13_image005.jpg" style="border: 1px solid black;"><br><br>عکس<br>5- دمسیاه الموت قزوین &nbsp; و &nbsp; دمسیاه گیلان<br><br><br><br><img id="ctl00_contentplaceholder1_image6" src="http://www.berenge.com/articles/images/articles_introduction_introduction13_image006.jpg" style="border: 1px solid black;"><br><br>عکس<br>6- گرده لنجان اصفهان<br><br><br><br><img id="ctl00_contentplaceholder1_image7" src="http://www.berenge.com/articles/images/articles_introduction_introduction13_image007.jpg" style="border: 1px solid black;"><br><br>عکس<br>7- غریب<br><br><br><br><img id="ctl00_contentplaceholder1_image8" src="http://www.berenge.com/articles/images/articles_introduction_introduction13_image008.jpg" style="border: 1px solid black;"><br><br>عکس<br>8- حسن سرایی<br><br><br><br><img id="ctl00_contentplaceholder1_image9" src="http://www.berenge.com/articles/images/articles_introduction_introduction13_image009.jpg" style="border: 1px solid black;"><br><br>عکس<br>9- حسن سرائی الموت قزوین<br><br><br><br><img id="ctl00_contentplaceholder1_image10" src="http://www.berenge.com/articles/images/articles_introduction_introduction13_image010.jpg" style="border: 1px solid black;"><br><br>عکس<br>10- هاشمی<br><br><br><br><img id="ctl00_contentplaceholder1_image11" src="http://www.berenge.com/articles/images/articles_introduction_introduction13_image011.jpg" style="border: 1px solid black;"><br><br>عکس<br>11- نوگرانی - اصفهان<br><br><br><br><img id="ctl00_contentplaceholder1_image12" src="http://www.berenge.com/articles/images/articles_introduction_introduction13_image012.jpg" style="border: 1px solid black;"><br><br>عکس<br>12- استخوانی الموت قزوین<br><br><br><br><img id="ctl00_contentplaceholder1_image13" src="http://www.berenge.com/articles/images/articles_introduction_introduction13_image013.jpg" style="border: 1px solid black;"><br><br>عکس<br>13- رضا جوالموت<br><br><br><br><img id="ctl00_contentplaceholder1_image14" src="http://www.berenge.com/articles/images/articles_introduction_introduction13_image014.jpg" style="border: 1px solid black;"><br><br>عکس<br>14- رضا جو الموت قزوین<br><br><br><br><img id="ctl00_contentplaceholder1_image15" src="http://www.berenge.com/articles/images/articles_introduction_introduction13_image015.jpg" style="border: 1px solid black;"><br><br>عکس<br>15- صدری کوتاه کلات خراسان<br><br><br><br><img id="ctl00_contentplaceholder1_image16" src="http://www.berenge.com/articles/images/articles_introduction_introduction13_image016.jpg" style="border: 1px solid black;"><br><br>عکس<br>16- صدری لنجان اصفهان<br><br><br><br><img id="ctl00_contentplaceholder1_image17" src="http://www.berenge.com/articles/images/articles_introduction_introduction13_image017.jpg" style="border: 1px solid black;"><br><br>عکس<br>17- سنگ جو<br><br><br><br><img id="ctl00_contentplaceholder1_image18" src="http://www.berenge.com/articles/images/articles_introduction_introduction13_image018.jpg" style="border: 1px solid black;"><br><br>عکس<br>18- سنگ طارم بجنورد خراسان<br><br><br><br><img id="ctl00_contentplaceholder1_image19" src="http://www.berenge.com/articles/images/articles_introduction_introduction13_image019.jpg" style="border: 1px solid black;"><br><br>عکس<br>19- سرد طارم گیلان<br><br><br><br><img id="ctl00_contentplaceholder1_image20" src="http://www.berenge.com/articles/images/articles_introduction_introduction13_image020.jpg" style="border: 1px solid black;"><br><br>عکس<br>20- سرخه محلی - اصفهان<br><br><br><br><img id="ctl00_contentplaceholder1_image21" src="http://www.berenge.com/articles/images/articles_introduction_introduction13_image021.jpg" style="border: 1px solid black;"><br><br>عکس<br>21- طارم افروزی گیلان<br><br><br><br><img id="ctl00_contentplaceholder1_image22" src="http://www.berenge.com/articles/images/articles_introduction_introduction13_image022.jpg" style="border: 1px solid black;"><br><br>عکس<br>22- طارم محلی<br><br><br><br><img id="ctl00_contentplaceholder1_image23" src="http://www.berenge.com/articles/images/articles_introduction_introduction13_image023.jpg" style="border: 1px solid black;"><br><br>عکس<br>23- طارم رضا جو گیلان<br><br><br><br><img id="ctl00_contentplaceholder1_image24" src="http://www.berenge.com/articles/images/articles_introduction_introduction13_image024.jpg" style="border: 1px solid black;"><br><br>عکس<br>24- طارم دیلمانی<br><br><br><br><img id="ctl00_contentplaceholder1_image25" src="http://www.berenge.com/articles/images/articles_introduction_introduction13_image025.jpg" style="border: 1px solid black;"><br><br>عکس<br>25- طارم دیلمانی<br><br><br><br><img id="ctl00_contentplaceholder1_image26" src="http://www.berenge.com/articles/images/articles_introduction_introduction13_image026.jpg" style="border: 1px solid black;"><br><br>عکس<br>26- طارم محلی<br><br><br><br><img id="ctl00_contentplaceholder1_image27" src="http://www.berenge.com/articles/images/articles_introduction_introduction13_image027.jpg" style="border: 1px solid black;"><br><br>عکس<br>27- طارم محلی<br><br><br><br><br></div><br style="font-family: &quot;2 nazanin&quot;; font-size: 18.6667px; text-align: center;"><br style="font-family: &quot;2 nazanin&quot;; font-size: 18.6667px; text-align: center;"><br style="font-family: &quot;2 nazanin&quot;; font-size: 18.6667px; text-align: center;"><br style="font-family: &quot;2 nazanin&quot;; font-size: 18.6667px; text-align: center;"><div style="font-family: &quot;2 nazanin&quot;; font-size: 18.6667px; text-align: center; width: 476px; border: 1px solid red;"><br><strong><span style="font-size: 24pt; color: rgb(51, 0, 255);"><br>ارقام پر محصول:<br><br></span></strong><br><br><br><br><br><img id="ctl00_contentplaceholder1_image29" src="http://www.berenge.com/articles/images/articles_introduction_introduction13_p%20(0).jpg" style="border: 1px solid black;"><br><br>عکس 1- فجر<br><br><br><br><img id="ctl00_contentplaceholder1_image30" src="http://www.berenge.com/articles/images/articles_introduction_introduction13_p%20(1).jpg" style="border: 1px solid black;"><br><br>عکس 2- خزر<br><br><br><br><img id="ctl00_contentplaceholder1_image31" src="http://www.berenge.com/articles/images/articles_introduction_introduction13_p%20(2).jpg" style="border: 1px solid black;"><br><br>عکس 3- خزر<br><br><br><br><img id="ctl00_contentplaceholder1_image32" src="http://www.berenge.com/articles/images/articles_introduction_introduction13_p%20(3).jpg" style="border: 1px solid black;"><br><br>عکس 4- فجر<br><br><br><br><img id="ctl00_contentplaceholder1_image33" src="http://www.berenge.com/articles/images/articles_introduction_introduction13_p%20(4).jpg" style="border: 1px solid black;"><br><br>عکس 5- فجر<br><br><br><br><img id="ctl00_contentplaceholder1_image34" src="http://www.berenge.com/articles/images/articles_introduction_introduction13_p%20(5).jpg" style="border: 1px solid black;"><br><br>عکس 6- فوجی مینوری<br><br><br><br><img id="ctl00_contentplaceholder1_image35" src="http://www.berenge.com/articles/images/articles_introduction_introduction13_p%20(6).jpg" style="border: 1px solid black;"><br><br>عکس 7- کادوس<br><br><br><br><img id="ctl00_contentplaceholder1_image36" src="http://www.berenge.com/articles/images/articles_introduction_introduction13_p%20(7).jpg" style="border: 1px solid black;"><br><br>عکس 8- کادوس<br><br><br><br><img id="ctl00_contentplaceholder1_image37" src="http://www.berenge.com/articles/images/articles_introduction_introduction13_p%20(8).jpg" style="border: 1px solid black;"><br><br>عکس 9- کادوس<br><br><br><br><img id="ctl00_contentplaceholder1_image38" src="http://www.berenge.com/articles/images/articles_introduction_introduction13_p%20(9).jpg" style="border: 1px solid black;"><br><br>عکس 10- ...<br><br><br><br><img id="ctl00_contentplaceholder1_image39" src="http://www.berenge.com/articles/images/articles_introduction_introduction13_p%20(10).jpg" style="border: 1px solid black;"><br><br>عکس 11- ...<br><br><br><br><img id="ctl00_contentplaceholder1_image40" src="http://www.berenge.com/articles/images/articles_introduction_introduction13_p%20(11).jpg" style="border: 1px solid black;"><br><br>عکس 12- ...<br><br><br><br><img id="ctl00_contentplaceholder1_image41" src="http://www.berenge.com/articles/images/articles_introduction_introduction13_p%20(12).jpg" style="border: 1px solid black;"><br><br>عکس 13- ...<br><br><br><br><img id="ctl00_contentplaceholder1_image42" src="http://www.berenge.com/articles/images/articles_introduction_introduction13_p%20(13).jpg" style="border: 1px solid black;"><br><br>عکس 14- ...<br><br><br><br><img id="ctl00_contentplaceholder1_image43" src="http://www.berenge.com/articles/images/articles_introduction_introduction13_p%20(14).jpg" style="border: 1px solid black;"><br><br>عکس 15- ...<br><br><br><br><img id="ctl00_contentplaceholder1_image44" src="http://www.berenge.com/articles/images/articles_introduction_introduction13_p%20(15).jpg" style="border: 1px solid black;"><br><br>عکس 16- ندا<br><br><br><br><img id="ctl00_contentplaceholder1_image45" src="http://www.berenge.com/articles/images/articles_introduction_introduction13_p%20(16).jpg" style="border: 1px solid black;"><br><br>عکس 17- ندا<br><br><br><br><img id="ctl00_contentplaceholder1_image46" src="http://www.berenge.com/articles/images/articles_introduction_introduction13_p%20(17).jpg" style="border: 1px solid black;"><br><br>عکس 18- ...<br><br><br><br><img id="ctl00_contentplaceholder1_image47" src="http://www.berenge.com/articles/images/articles_introduction_introduction13_p%20(18).jpg" style="border: 1px solid black;"><br><br>عکس 19- نعمت<br><br><br><br><img id="ctl00_contentplaceholder1_image48" src="http://www.berenge.com/articles/images/articles_introduction_introduction13_p%20(19).jpg" style="border: 1px solid black;"><br><br>عکس 20- نعمت<br><br><br><br><img id="ctl00_contentplaceholder1_image49" src="http://www.berenge.com/articles/images/articles_introduction_introduction13_p%20(20).jpg" style="border: 1px solid black;"><br><br>عکس 21- ...<br><br><br><br><img id="ctl00_contentplaceholder1_image50" src="http://www.berenge.com/articles/images/articles_introduction_introduction13_p%20(21).jpg" style="border: 1px solid black;"><br><br>عکس 22- ..<br><br><br><br><img id="ctl00_contentplaceholder1_image51" src="http://www.berenge.com/articles/images/articles_introduction_introduction13_p%20(22).jpg" style="border: 1px solid black;"><br><br>عکس 23- رقم 213(سازندگی) - اصفهان<br><br><br><br><img id="ctl00_contentplaceholder1_image52" src="http://www.berenge.com/articles/images/articles_introduction_introduction13_p%20(23).jpg" style="border: 1px solid black;"><br><br>عکس 24- ساحل<br><br><br><br><img id="ctl00_contentplaceholder1_image53" src="http://www.berenge.com/articles/images/articles_introduction_introduction13_p%20(24).jpg" style="border: 1px solid black;"><br><br>عکس 25- ساحل<br><br><br><br><img id="ctl00_contentplaceholder1_image54" src="http://www.berenge.com/articles/images/articles_introduction_introduction13_p%20(25).jpg" style="border: 1px solid black;"><br><br>عکس 26- سپیدرود<br><br><br><br><img id="ctl00_contentplaceholder1_image55" src="http://www.berenge.com/articles/images/articles_introduction_introduction13_p%20(26).jpg" style="border: 1px solid black;"><br><br>عکس 27- شفق<br><br><br><br><img id="ctl00_contentplaceholder1_image56" src="http://www.berenge.com/articles/images/articles_introduction_introduction13_p%20(27).jpg" style="border: 1px solid black;"><br><br>عکس 28- شفق<br><br><br><br><img id="ctl00_contentplaceholder1_image57" src="http://www.berenge.com/articles/images/articles_introduction_introduction13_p%20(28).jpg" style="border: 1px solid black;"><br><br>عکس 29- طارم عسگری<br><br><br><br><img id="ctl00_contentplaceholder1_image58" src="http://www.berenge.com/articles/images/articles_introduction_introduction13_p%20(29).jpg" style="border: 1px solid black;"><br><br>عکس 30- زاینده رود<br><br><br><br><br><br><br><br></div><br style="font-family: &quot;2 nazanin&quot;; font-size: 18.6667px; text-align: center;"> text/html 2016-03-17T20:52:39+01:00 m-j-rezaeian62.mihanblog.com محمدجواد رضائیان نوروز 1395 http://m-j-rezaeian62.mihanblog.com/post/47 <div style="text-align: center;"><font color="#33cc00" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00" size="5">*بسمه تعالی*</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00" size="5">نوروز 1395 مبارک</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font></div> text/html 2015-10-14T11:55:30+01:00 m-j-rezaeian62.mihanblog.com محمدجواد رضائیان ماه محرم الحرام http://m-j-rezaeian62.mihanblog.com/post/46 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="4" color="#ff0000">*بسمه تعالی*</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="4" color="#ff0000"><br></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" color="#990000"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;">قیامت&nbsp; بی&nbsp; حسین&nbsp; غوغا&nbsp; ندارد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شفاعت بی حسین معنا ندارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><font size="4" color="#990000">&nbsp;<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><font color="#990000">حسینی باش که در محشر نگویند&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چرا پرونده ات امضاء ندارد</font></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;">ماه مُحَرّم یا محرم‌ الحرام نخستین ماه تقویم اسلامی ( هجری قمری ) و به اعتقاد مسلمانان از جملهٔ ماه‌های حرام است . به‌همان‌گونه که پیش از ظهور اسلام ، در دوران جاهلیت ، جنگ و خونریزی در این ماه‌ها ممنوع بود ، حضرت محمد (ع) نیز همان را تأیید کرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;">شب و روز اول محرم به عنوان اول سال قمری دارای نماز و آداب خاصی است که در کتاب مفاتیح الجنان بیان شده است . محرم ، ماه حزن و اندوه و عزاداری شیعیان در قتل حسین بن علی (ع) است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;">حوادث و وقایع فراوانی در ماه محرم رخ داده است که در زیر به برخی از آنها اشاره می کنیم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;">غزوه ذات الرقاع ، فتح خیبر ، ازدواج فاطمه و علی ، ورود علی به اسلام ، نبرد کربلا – تاسوعا و عاشورا و قتل امام حسین (ع) و اسارت خاندان امام حسین (ع) به کوفه و شام</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;">همچنین نقل است که به خلافت رسیدن عثمان ، قتل محمد امین برادر مأمون عباسی ، قتل جعفر برمکی و انقراض خاندان برمکی و دولت برمکیان ، واقعه هولاکو و مستعصم و انقراض دولت بنی عباس در این ماه بوده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;">عروج ادریس به آسمان ، استجابت دعای زکریا ، عبور موسی از دریا و غرق شدن فرعونیان در نیل و عذاب اصحاب فیل نیز در ماه محرم رخ داده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;">مراسم عزاداری و سوگواری ماه محرم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;">سوگواری محرم عزاداری‌ها و یادبودهایی است که به مناسبت کشته شدن حضرت حسین بن علی (ع) و یارانش که در واقعه کربلا روی داد، انجام می‌شود. این نبرد در سال ۶۱ هجری قمری در صحرای کربلا در عراق کنونی اتفاق افتاد . سوگواری برای حسین بن علی (ع) مختص ماه محرم نمی‌شود و در دیگر روزهای سال نیز با توجه به فرهنگ و رسم هر منطقه انجام می‌شود . سوگواری برای حسین بن علی (ع) و دیگر یارانش از روز نخست محرم آغاز می‌شود و در ظهر عاشورا به اوج می‌رسد . در غروب و شامگاه عاشورا ، این سوگواری تحت عنوان مراسم شام غریبان ادامه پیدا می‌کند. در روز ۱۲ محرم نیز مراسمی با نام «سوم امام حسین» انجام می‌شود. این نوع مراسم‌ها در روز ۱۶ محرم با نام «هفتم امام حسین» و ۲۰ صفر با نام «اربعین» ادامه پیدا می‌کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;">مراسم سوگواری سومین امام شیعیان از دیدگاه شیعه اهمیت بسیاری دارد و انجام آن عبادت است. سوگواری محرم در جاهای مختلف به صورت‌های گوناگون انجام می‌شود. علاوه بر شیعیان ، این مراسم در میان غیرمسلمانان در ترینیداد و توباگو ، جامائیکا ، هند و ارمنی‌های ایران برگزار می‌شود. سوگواری محرم علاوه بر ابعاد مذهبی ، ابعاد سیاسی و اجتماعی نیز دارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;">روش های مرسوم در عزاداری</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;">زنجیرزنی - سینه‌زنی - نوحه - مرثیه - روضه - طبل و دهل زدن - بلند کردن پرچم - آتش زدن خیمه‌ها - تعزیه - برداشتن علم یا علامت ( که قبلا ممنوع بوده ولی اکنون قانونی است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>)</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><font size="4">&nbsp;<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" color="#990000"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;">کاش بودیم آن زمان کاری کنیم . . . * . . . از تو و طفلان تو یاری کنیم</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p><font size="4" color="#990000">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" color="#990000"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;">کاش ما هم کربلایی می شدیم . . . * . . . در رکاب تو فدایی می شدیم</span><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"> .</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="4"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://niceup.ir/do.php?imgf=niceup.ir-DSC-0597.jpg" alt=""></font></p> text/html 2015-09-24T15:19:37+01:00 m-j-rezaeian62.mihanblog.com محمدجواد رضائیان اعیاد سعید قربان و غدیر خم http://m-j-rezaeian62.mihanblog.com/post/45 <div style="text-align: center;"><font size="6" color="#990000">*بسمه تعالی*</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" color="#000099">اعیاد سعید قربان و غدیر خم مبارک .</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" color="#006600">****************************</font></div> text/html 2015-07-19T17:16:50+01:00 m-j-rezaeian62.mihanblog.com محمدجواد رضائیان سفرمیان http://m-j-rezaeian62.mihanblog.com/post/44 <div style="text-align: center;"><font size="7" color="#330000">*بسمه تعالی*</font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" color="#330000">*</font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" color="#cc0000">*</font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" color="#ffcc33">*</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#009900" size="7">صفرمیان</font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" color="#cc0000">سفل میان</font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" color="#000099">سپل میان</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" size="7">ستل میان</font></div><div style="text-align: center;"><font size="7">سه پل میان</font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" color="#00cccc">سفرمیان</font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" color="#666666">سه تل میان</font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" color="#666666">*</font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" color="#990000">*</font></div><div style="text-align: center;"><font size="7">*</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://niceup.ir/do.php?imgf=niceup.ir-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1031.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://niceup.ir/do.php?imgf=niceup.ir-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-1393-73-_2a2d3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://niceup.ir/do.php?imgf=niceup.ir-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-1393-72-_65562.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://niceup.ir/do.php?imgf=niceup.ir-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-1393-30-.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://niceup.ir/do.php?imgf=niceup.ir-%D8%B5%D9%81%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7-68-_52436.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://niceup.ir/do.php?imgf=niceup.ir-%D8%B5%D9%81%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7-155-_e2354.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://niceup.ir/do.php?imgf=niceup.ir-%D8%B5%D9%81%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7-187-.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://niceup.ir/do.php?imgf=niceup.ir-%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%DB%8C88-jpg-11-.jpg" alt=""></div> text/html 2015-07-19T17:01:16+01:00 m-j-rezaeian62.mihanblog.com محمدجواد رضائیان ماههای مازندرانی http://m-j-rezaeian62.mihanblog.com/post/43 <h1 style="text-align: center; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 22px; vertical-align: baseline; line-height: 32px; font-weight: normal; font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font color="#ff6600">*بسمه تعالی*</font></h1><h1 style="text-align: right; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 22px; vertical-align: baseline; line-height: 32px; color: rgb(51, 51, 51); font-weight: normal; font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;">ماههای مازندرانی</h1><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;">باوجود ۱۲ ماه شمسی که در تقویمها به چشم می خورد به همان تعداد ماههای مازندرانی از قدیمی ها و بزرگان به یادگار مانده است و با نبود تقویم و بیسوادی مردم روستا در زمان گذشته بیشتر از این طریق ماه ها را در روستا سپری می کردند. که شاید خواندن این مطالب برای شما مفید باشد و ممنون می شوم با خواندن این مجموعه از من حقیر به دفاع از مردان و زنانی بپردازیم که سخت کوشیدند و زیبا زیستند و با تلاش و هنر مثال زدنی خود این مجموعه را به یادگار گذاشتند که تقدیم شما می شود: نام و یادشان گرای باد.</p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;">در ضمن هر کدام از این ماهها مراسم و مناسبت هایی را در خود جای داده است که در آینده نزدیک تقدیم شما می شود.</p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;">ارکه ما (arkeh ma) : مصادف با ماه فروردین می باشد که با فرارسیدن بهار و آغاز سال نو طبیعت با چهره بهاری اش زیبا به نظر می رسد و شکوفه های رنگ رنگ در هر جا به چشم می خورد.</p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;">دما (dema) : مصادف با ماه اردیبهشت بوده و با شروع فصل کار و کشاورزی ،کم کم چهره روستا به مرحله کاشت رفته و تلاش مردم روستا در این ماه ستودنی است.</p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;">وهمن ما (vahmeneh ma) : مصادف با ماه خرداد می باشد که تا حدودی زمین های کشاورزی از مرحله کاشت عبور کرده و مردمان روستا همچنان به وجین و مراقبت از محصولات کشاورزی مشغول هستند.</p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;">عید ما (aydeh ma) : مصادف با ماه تیر می باشد و با وجود تابش خورشید و فراوانی آب در شالیزار ها نشاهای برنج در حال رشد و ثمر دهی می باشند.</p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;">سیا ما (siya ma) : مصادف با ماه مرداد می باشد و که گرمای تابستان را در خود جای داده و به روایتی هم به آن ماه پختن محصول انجیر( انجیرپجه ماه) هم می گویند .</p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;">کرچه ما (kercheh ma) : مصادف با ماه شهریور می باشد که کم کم فصل دروی برنج آغاز شده و در گوشه گوشه زمینهای کشاورزی روستا جمعیتی مشغول کار و تلاش دیده می شوند.</p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;">هره ما (hareh ma) : مصادف با ماه مهر می باشد که با شروع خرمن کوبی و آوردن محصولات کشاورزی به منزل شادی در چهره هر روستایی بسیار دیدنی است.</p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;">تیره ما (tireh ma) : مصادف با ماه آبان می باشد و ماه برداشت مرکبات ، اینبار جمعیت روستا در باغ ها برای چیدن پرتقال و نارنگی مشغول می باشند.</p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;">مردائه ما (merdaheh ma): مصادف با ماه آذر می باشد که با وجود پائیز زیبا و فصل ریزش برگ زرد درختان چهره روستا هم دیدنی می باشد.</p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;">شروینه ما (shervineh ma) : مصادف با ماه دی می باشد که با وجود بادهای پائیزی و نم نم باران و همچنین سردی آغاز زمستان چهره جدیدی در طبیعت روستا بوجود می آید.</p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;">میره ما (mireh ma) : مصادف با ماه بهمن می باشد و کم کم با بارش برف زیبا چهره روستا با پوشش سفید تزئین گشته و شکر و سپاس خدا از طرف کشاورزان دیدنی می باشد.</p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;">اونه ما (oneh ma) : مصادف با ماه اسفند می باشد و با شمارش معکوس برای سال تحویل و آغاز سالی جدید در گوشه و کنار روستا شکوفه های کوچک بهاری خبر از سال نو را می هند.</p> text/html 2015-07-19T16:50:48+01:00 m-j-rezaeian62.mihanblog.com محمدجواد رضائیان بازیهای روستایی در مازندران http://m-j-rezaeian62.mihanblog.com/post/42 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:7.5pt;line-height:24.0pt; mso-outline-level:1;vertical-align:baseline"><span lang="FA" style="font-size: 16.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333;mso-font-kerning:18.0pt"></span></p><h1 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 22px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 20px; background: transparent;"><font color="#003300">*بسمه تعالی*</font></h1><div><font color="#003300"><br></font></div><div><font color="#003300"><br></font></div><div><font color="#003300"><br></font></div><h1 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 22px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 20px; background: transparent;">بازیهای روستایی در مازندران</h1><div><br></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:7.5pt;line-height:24.0pt; mso-outline-level:1;vertical-align:baseline"><span lang="FA" style="font-size: 16.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333;mso-font-kerning:18.0pt">کَلِشْتِ کا</span><span dir="LTR" style="font-size:16.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333;mso-font-kerning:18.0pt"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:22.5pt;line-height:16.5pt; vertical-align:baseline"><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#444444">تعداد افراد مناسب برای بازی دو نفر دسته های دو نفری در کنار هم در یک زمین، منتهی جداگانه می توانند بازی کنند.<br> نحوه تهیه و ابزار بازی چنین است که ابتدا تعدادی از چوبهایی به قطر دو تا چهار سانتی متر و بلندی تقریبی ۲۰ تا ۴۰ سانتی متر که یک سر آن مانند مداد تراشیده و تیز کرده و یکسر دیگر آن گرد می باشد.مکان بازی در زمینی نرم و نمناک و بدون سنگ یا سنگریزه باشد صورت می گیرد و کلشت هایی که در این بازی بکار می رود عبارتند از : مولک </span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#444444">MULAK</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#444444"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ، کلشت متوسط و نازوار.<br> مولک کلشت کوتاه قدی است به طول ۲۰ تا ۲۵ سانتی متر و قطر ۵/۲ سانتی متر.<br> کلشت متوسط کلشتی است با طول ۳۰ یا ۳۵ سانتی متر و قطر ۲ تا ۴ سانتی متر .<br> نازوار کلشتی است تقزیبا بلندتر و کلفت تر از دو کلشت قبلی که جنس آن حتما از (شل چو و صاف) چوب تر می باشد که بلندی آن ۴۰ تا ۴۵ سانتی متر و به قطر ۳ یا ۴ سانتی متر است.<br> می توان فردی را برای نگهداری کلشتها انتخاب کرد که به آن خیردار ( </span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#444444">XeyrDar</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#444444"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ) می گویند که اگر برنده نشوند می گویند دست خیردار خوب نبوده.<br> اما در شروع بازی تست زمین بازی لازم است که به اصطلاح محلی و مفهوم آن چنین است که دونفر بازیکن یکی از آنها کلشتی را در زمین یار یارقیب وی برای اینکه متوجه موضوع می باشد بلافاصله چون زمین را مناسب نمی بیند می گوید: دِگ با دکِ نا </span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#444444">DEG BA DEKE NA</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#444444"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> یعنی این زمین را برای بازی قبول ندارم و اما چنانچه فردی که کلشت را بعنووان تست رها می کند همزمان بگوید : هارشِم فرو </span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#444444">HARSHEM FROV</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#444444"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> زمین فرو می رود یا نه .<br> اگر زمین بنظر او مناسب هست بلافاصله قبل از زبان گشودن رقیب یا فرد مقابل که می گوید دِگ با دِک نا باید بگوید دِ” با دِک یعنی برای بازی این زمین را قبول دارم و بعد از انجام این مرحله بازی بدین گونه شروع می شود که نفر اول کلشت را با دست به شتاب بلند کرده و در زمین فرو می کند (گِل کنه ) و نفر مقابل هم بدین صورت کلشت خودرا محکم به کلشت نفر اول می زند که اگر آنرا از جا کند یا انداخت کلشت نفر اول را بر میدارد و بازی به همین نحو ادامه پیدا می کند تا اینکه کلشت مولک های نفر اول یا دوم تمام شود که بعد از ان کلشت متوسط بهمیدان بازی می آید چنانچه کلشت متوسط یکی از طرفین تمام شد ( نازوار به میدان می آید و دوطرف مقابل هر دو با کلشت نازوار می جنگند تا این که یکی از طرفین همانند قبل تمام کلشت یار مقابل را ببرد و امام اگر مهارت یکی از بازیکنان ضعیف بود و کلشت او در زمین فرو نرفت و یا اکمی در زمین نشست این امتیاز به وی داده می شود تا بلافاصله بگوید<br> ( سردِمتک ( </span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#444444">SAR DAMETAK</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#444444"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> که معنی آن این است که روی قسمت فرو رفته کلشت در زمین لگد کند و در حقیقت استقامت ان را در زمین بالا ببرد یا یاری بدهد ولی چنانچه یار مقابل قبل از او بگوید ( سردِمتک ( </span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#444444">SAR DAMETAK NA</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#444444"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> یعنی حق نداری لگد کنی و باید کلشت تو بهمان صورت در زمین باشد .<br> شرایط بردن کلشت ها در بازی چنین است : اگر کلشت یکی از افراد به هنگام زدن روی فرو نرفت و کلشت در زمین طوری با کلشت افتاده اصبت کند که ۵ سانتی متر یا بیشتر آن را تکان داده یا جابجا کند و یا به حرکت درآورد در غیر اینصورت صاحب کلشت افتاده می تواند کلشت را بردارد و به بازی ادامه دهد.<br> شرط دیگر بردن کلشت ها این است که چنانچه یکی از طرفین کلشت را زد به طوری که کلشت فرو نشانده طرف مقابل کمتر از ۳ سانتی متری زمین نزدیک شد برنده به حساب می آید و در غیر اینصورت کلشت را برداشته ، بازی ادامه می یابد تا اینکه در پایان بازی ، یکی از طرفین کلشتش تمام شود که طرف برنده می گوید( دُس بَشورد </span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#444444">DAS BASURD</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#444444"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ) یعنی دستهایت را شستم و این کنایه از خالی کردن دستهای رقیب از کلشت می باشد و بالاخره تیم برنده ، کلشت های خود را جمع کرده و محل بازی را ترک می گویند.<br> در این بازی تمرکز حواس شرط اساسی بازی است.<br> توضیح: اصطلاح دِک با دِگ نا </span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#444444">DEG BA DEG NA</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#444444"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> به هنگام بازی توسط بازیکنان به کار برده می شود که فرد زننده کلشت چنانچه کلشت او در زمین فرو نرفت بلافاصله باید بگوید دِک با دِگ نا یعنی دوباره باید بزنم و اگر قبل از او طرف مقابل گفت دِ با دِگ نا او نباید دست به کلشت بزند بلکه به همان صورت باید روی زمین باشد تا طرف مقابل بزند و این اصطلاح در خلال بازی چندین بار تکرار شود</span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#444444"><o:p></o:p></span></p> <h1 dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:7.5pt; margin-left:0cm;text-align:right;line-height:24.0pt;vertical-align:baseline; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:16.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#333333;font-weight:normal">چش دار کا</span><span dir="LTR" style="font-size:16.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#333333; font-weight:normal"><o:p></o:p></span></h1> <p dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:22.5pt; margin-left:0cm;text-align:right;line-height:16.5pt;vertical-align:baseline; direction:rtl;unicode-bidi:embed;outline: 0px"><span lang="FA" style="font-size: 9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#444444">در این بازی هم افراد یک نفر را به عنوان چشگزاز (گرگ) انتخاب می کنند و یک مکان را هم به عنوان مرکز بازی که به ایست کاینه معروف است انتخاب می کنند آنگاه گرگ چشم خود را می بندد و گاهی هم ممکن است یک نفر را به عنوان ماره انتخاب کنند و او مسئول نگهداری چشم گرگ باشد در هر شکل افراد پس از بسته شدن چشم گرگ هر کدام در جائی پنهان می شوند و یک نفر با صدای بلند اعلام می کند که همه پنهان شدهاند و این کار معمولا با گفتن کلمه جیج اتفاق می افتدآنگاه گرگ شروع به گشتن دنبال افراد می کند و هرکدام راکه پیدا کرد با صدای بلند جای او را اعلام می کند یا با دست به او می زند و به این ترتیب آن فرد از دور بازی خارج می شود و افراد سعی می کنند با استفاده از غفلت گرگ و در خفا خود را به ایست کاینه یا ماره برسانند و به این ترتیب امتیاز بگیرند در نهایت فردی که آخرین نفری باشد که توسط گرگ از دور بازی خارج شود و یا اصطلاحا بسوزد جایش با گرگ عوض می شود.</span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#444444"><o:p></o:p></span></p> <h1 dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:7.5pt; margin-left:0cm;text-align:right;line-height:24.0pt;vertical-align:baseline; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:16.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#333333;font-weight:normal">سید جا بدا کا</span><span dir="LTR" style="font-size:16.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#333333;font-weight:normal"><o:p></o:p></span></h1> <p dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:22.5pt; margin-left:0cm;text-align:right;line-height:16.5pt;vertical-align:baseline; direction:rtl;unicode-bidi:embed;outline: 0px"><span lang="FA" style="font-size: 9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#444444">این بازی هم یک بازی مجلسی است لوازم بازی عبارت از یک شلاق پارچه ای به نام شب و یک شی کوچک مانند سنگ یا لوبیا یا امثال آن است که به سید معروف می باشد.یک نفر به عنوان ماره انتخاب می شود و شروع می کند سید را از اول تا آخر مجلس به سمت دست همه می برد و در این بین بطور اتفاقی به دست یکی قرار می دهد آنگاه یک نفر که فکر می کند می داند سید دست کیست داوطلبانه کف دست خود را بالا می آورد و اعلام می کند که حاضر است بگوید سید دست کیست ماره هم یک ضربه به دست او می زند و او شخص مورد نظر خود را اعلام می کند اگر درست بود که جای او و ماره عوض می شود اگر نه شخصی که جدید اعلام شد یک ضربه می خورد و او یک نفر را اعلام می کند و این روال ادامه دارد تا شخص دارنده سید معلوم شود.</span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#444444"><o:p></o:p></span></p> <h1 dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:7.5pt; margin-left:0cm;text-align:right;line-height:24.0pt;vertical-align:baseline; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:16.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#333333;font-weight:normal">کل کا</span><span dir="LTR" style="font-size:16.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#333333; font-weight:normal"><o:p></o:p></span></h1> <p dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:22.5pt; margin-left:0cm;text-align:right;line-height:16.5pt;vertical-align:baseline; direction:rtl;unicode-bidi:embed;outline: 0px"><span lang="FA" style="font-size: 9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#444444">این بازی بیشتر در کنار رودخانه ها که به هراز چاکه معروف بود انجام می شد و به این شکل بود که دو گروه در دو طرف می ایستادند و هر گروه چند سنگ بزگ تخت را سر پا می کردند که به کل معروف بود و هر کدام از افراد دو کروه به ترتیب با سنگی که به وسیله دست به سمت کل پرتاب می کردند سعی می کردند کلهای طرف مقتبل را هدف قرار دهند و به زمین بیاندازند و هر گروه که زودتر موفق به این کار می شد برنده بازی بود.</span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#444444"><o:p></o:p></span></p> <h1 dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:7.5pt; margin-left:0cm;text-align:right;line-height:24.0pt;vertical-align:baseline; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:16.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#333333;font-weight:normal">یک چک دو چک (کلاردشت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:16.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#333333; font-weight:normal"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(<o:p></o:p></span></h1> <p dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:22.5pt; margin-left:0cm;text-align:right;line-height:16.5pt;vertical-align:baseline; direction:rtl;unicode-bidi:embed;outline: 0px"><span lang="FA" style="font-size: 9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#444444">بازیکنان به دو گروه مساوى تقسیم مى‌شوند مثلاً در هر گروه چهار نفر. چوب دو شاخه را در مرکز زمین بازى فرو مى‌کنند. دو چوب دیگر را هم به آن تکیه مى‌دهند . فاصله ٔ استقرار دو گروه از جائى‌که چوب را کاشته‌اند باید مساوى باشد ( حدود ۱۶-۲۰ متر). براى اینکه مشخص شود توپ در دست کدام گروه باشد، پشک مى‌اندازند. افراد گروهى که صاحب توپ هستند توپ را به زمین خود مى‌برند و کارها را تقسیم مى‌کنند. یکى توپ را پرتاب مى‌کند، یکى توپ را مى‌آورد و دو نفر دیگر مأمور مى‌شوند که توپ پرتاب شده توسط گروه مقابل را در هوا بگیرند. توپ پرتاب مى‌شود و بازیکنانى که مأمور گرفتن توپ در هوا هستند مى‌هوانند توپ را حتى پس از سه بار زمین خوردن هم بگیرند که اگر موفق شوند طرف مقابل آنها یک چک یا یک پا مى‌شود. اگر توپ پرتاب شده به چوب‌هاى کنارى اصابت کرد و هر دو جوب را انداخت و یاران همین گروه توپ را در هوا گرفتند، دوست آنها یک پا مى‌شود و اگر توپ را نگرفتند از بازى بیرون مى‌روند که اصطلاحاً مى‌گویند ‘حرفت’ شده است. اگر پرتاب‌کننده ٔ توپ هر دو چوب را زد و طرف مقابل نتوانست توپ را بگیرد بازیکن طرف مقابل ‘حرفت ‘ مى‌شود. در این بازى گروهى که افراد آن بیشتر از افراد تیم دیگر یک پا شده باشد، برنده است. گروه برنده به اندازه ٔ مسافتى که قبلاً تعیین شده از گروه بازنده کولى مى‌گیرد .</span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#444444"><o:p></o:p></span></p> <h1 dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:7.5pt; margin-left:0cm;text-align:right;line-height:24.0pt;vertical-align:baseline; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:16.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#333333;font-weight:normal">کَلِشْتِ کا</span><span dir="LTR" style="font-size:16.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#333333; font-weight:normal"><o:p></o:p></span></h1> <p dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:22.5pt; margin-left:0cm;text-align:right;line-height:16.5pt;vertical-align:baseline; direction:rtl;unicode-bidi:embed;outline: 0px"><span lang="FA" style="font-size: 9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#444444">تعداد افراد مناسب برای بازی دو نفر دسته های دو نفری در کنار هم در یک زمین، منتهی جداگانه می توانند بازی کنند.<br> نحوه تهیه و ابزار بازی چنین است که ابتدا تعدادی از چوبهایی به قطر دو تا چهار سانتی متر و بلندی تقریبی ۲۰ تا ۴۰ سانتی متر که یک سر آن مانند مداد تراشیده و تیز کرده و یکسر دیگر آن گرد می باشد.مکان بازی در زمینی نرم و نمناک و بدون سنگ یا سنگریزه باشد صورت می گیرد و کلشت هایی که در این بازی بکار می رود عبارتند از : مولک </span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#444444">MULAK</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#444444"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ، کلشت متوسط و نازوار.<br> مولک کلشت کوتاه قدی است به طول ۲۰ تا ۲۵ سانتی متر و قطر ۵/۲ سانتی متر.<br> کلشت متوسط کلشتی است با طول ۳۰ یا ۳۵ سانتی متر و قطر ۲ تا ۴ سانتی متر .<br> نازوار کلشتی است تقزیبا بلندتر و کلفت تر از دو کلشت قبلی که جنس آن حتما از (شل چو و صاف) چوب تر می باشد که بلندی آن ۴۰ تا ۴۵ سانتی متر و به قطر ۳ یا ۴ سانتی متر است.<br> می توان فردی را برای نگهداری کلشتها انتخاب کرد که به آن خیردار ( </span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#444444">XeyrDar</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#444444"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ) می گویند که اگر برنده نشوند می گویند دست خیردار خوب نبوده.<br> اما در شروع بازی تست زمین بازی لازم است که به اصطلاح محلی و مفهوم آن چنین است که دونفر بازیکن یکی از آنها کلشتی را در زمین یار یارقیب وی برای اینکه متوجه موضوع می باشد بلافاصله چون زمین را مناسب نمی بیند می گوید: دِگ با دکِ نا </span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#444444">DEG BA DEKE NA</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#444444"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> یعنی این زمین را برای بازی قبول ندارم و اما چنانچه فردی که کلشت را بعنووان تست رها می کند همزمان بگوید : هارشِم فرو </span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#444444">HARSHEM FROV</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#444444"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> زمین فرو می رود یا نه .<br> اگر زمین بنظر او مناسب هست بلافاصله قبل از زبان گشودن رقیب یا فرد مقابل که می گوید دِگ با دِک نا باید بگوید دِ” با دِک یعنی برای بازی این زمین را قبول دارم و بعد از انجام این مرحله بازی بدین گونه شروع می شود که نفر اول کلشت را با دست به شتاب بلند کرده و در زمین فرو می کند (گِل کنه ) و نفر مقابل هم بدین صورت کلشت خودرا محکم به کلشت نفر اول می زند که اگر آنرا از جا کند یا انداخت کلشت نفر اول را بر میدارد و بازی به همین نحو ادامه پیدا می کند تا اینکه کلشت مولک های نفر اول یا دوم تمام شود که بعد از ان کلشت متوسط بهمیدان بازی می آید چنانچه کلشت متوسط یکی از طرفین تمام شد ( نازوار به میدان می آید و دوطرف مقابل هر دو با کلشت نازوار می جنگند تا این که یکی از طرفین همانند قبل تمام کلشت یار مقابل را ببرد و امام اگر مهارت یکی از بازیکنان ضعیف بود و کلشت او در زمین فرو نرفت و یا اکمی در زمین نشست این امتیاز به وی داده می شود تا بلافاصله بگوید<br> ( سردِمتک ( </span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#444444">SAR DAMETAK</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#444444"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> که معنی آن این است که روی قسمت فرو رفته کلشت در زمین لگد کند و در حقیقت استقامت ان را در زمین بالا ببرد یا یاری بدهد ولی چنانچه یار مقابل قبل از او بگوید ( سردِمتک ( </span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#444444">SAR DAMETAK NA</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#444444"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> یعنی حق نداری لگد کنی و باید کلشت تو بهمان صورت در زمین باشد .<br> شرایط بردن کلشت ها در بازی چنین است : اگر کلشت یکی از افراد به هنگام زدن روی فرو نرفت و کلشت در زمین طوری با کلشت افتاده اصبت کند که ۵ سانتی متر یا بیشتر آن را تکان داده یا جابجا کند و یا به حرکت درآورد در غیر اینصورت صاحب کلشت افتاده می تواند کلشت را بردارد و به بازی ادامه دهد.<br> شرط دیگر بردن کلشت ها این است که چنانچه یکی از طرفین کلشت را زد به طوری که کلشت فرو نشانده طرف مقابل کمتر از ۳ سانتی متری زمین نزدیک شد برنده به حساب می آید و در غیر اینصورت کلشت را برداشته ، بازی ادامه می یابد تا اینکه در پایان بازی ، یکی از طرفین کلشتش تمام شود که طرف برنده می گوید( دُس بَشورد </span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#444444">DAS BASURD</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#444444"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ) یعنی دستهایت را شستم و این کنایه از خالی کردن دستهای رقیب از کلشت می باشد و بالاخره تیم برنده ، کلشت های خود را جمع کرده و محل بازی را ترک می گویند.<br> در این بازی تمرکز حواس شرط اساسی بازی است.<br> توضیح: اصطلاح دِک با دِگ نا </span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#444444">DEG BA DEG NA</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#444444"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> به هنگام بازی توسط بازیکنان به کار برده می شود که فرد زننده کلشت چنانچه کلشت او در زمین فرو نرفت بلافاصله باید بگوید دِک با دِگ نا یعنی دوباره باید بزنم و اگر قبل از او طرف مقابل گفت دِ با دِگ نا او نباید دست به کلشت بزند بلکه به همان صورت باید روی زمین باشد تا طرف مقابل بزند و این اصطلاح در خلال بازی چندین بار تکرار شود</span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#444444"><o:p></o:p></span></p> <h1 dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:7.5pt; margin-left:0cm;text-align:right;line-height:24.0pt;vertical-align:baseline; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:16.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#333333;font-weight:normal">شودرا بودرا</span><span dir="LTR" style="font-size:16.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#333333; font-weight:normal"><o:p></o:p></span></h1> <p dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:22.5pt; margin-left:0cm;text-align:right;line-height:16.5pt;vertical-align:baseline; direction:rtl;unicode-bidi:embed;outline: 0px"><span lang="FA" style="font-size: 9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#444444">این هم یک بازی مجلسی بود و لوازم مورد نیاز آن دو عدد چوب کوتاه و یک عدد شلاق یا همان شب بود و در این بازی با همان روش اج آید و بج آید….. یک نفر را به عنوان نفر وسط انتخاب می کردند و یک نفر هم به عنوان ماره بازی یا اسا انتخاب می شد آنگاه شخص وسط سر خود را روی پاهای ماره قرار می داد و چشمان خود را می بست و مجلس آرام می شد در این بین یکی از اهالی حاضر در مجلس با شلاق به پشت او می زد و در جای خود می نشست سپس او از جای خود بلند می شد و ماره به وسیله آن دو چوب کوچک که در دست داشت یکی را روی زمین و دست خود تکیه می دهد و با دیگری روی آن می کشد و می گوید (شودرا بودرا) معمولا سر چوب شود به طرف انحرافی و سر چوب بود به سمت شخص ضربه زننده است و اگر بازیکن وسط از جهت حرکت چوبها آن شخص را شناسایی کند جای این دو عوض می شود و اگر شناسایی نکند بازی ادامه پیدا می کند.</span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#444444"><o:p></o:p></span></p> <h1 dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:7.5pt; margin-left:0cm;text-align:right;line-height:24.0pt;vertical-align:baseline; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:16.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#333333;font-weight:normal">چلیک چو مار کا</span><span dir="LTR" style="font-size:16.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#333333;font-weight:normal"><o:p></o:p></span></h1> <p dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:22.5pt; margin-left:0cm;text-align:right;line-height:16.5pt;vertical-align:baseline; direction:rtl;unicode-bidi:embed;outline: 0px"><span lang="FA" style="font-size: 9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#444444">این هم یک بازی محلی منحصر به فرد است که فکر می کنم مختص قسمتهای خاصی از مازندران باشد و در جاهای دیگر زیاد به چشم نمی خوردو بسیار جالب و سرگرم کننده است در این بازی هم افراد به دو دسته مساوی تقسیم می شوند با همان شیوه سلار رفتن و بعد از تقسیم افراد به دو گروه با روشی مشخص می کنند که چه کسی شروع کننده بازی بازی باشد زمین بازی هم بایدنسبتا باز و وسیع باشد مرکز شروع بازی را با یک سنگ نسبتا بزرگ مشخص می کنند و وسایل بازی عباتند از یک چوب متوسط به نام (چومار) و یک چوب کوچکتر به نام (چلیک) که چلیک از سوی شروع کننده بازی به سمت زمین بازی انداخته می شود و یکی از یاران طرف مقابل سعی می کند با یک چوب دیگر به نام( چک گیر) جلوی چلیک را بگیرد و اگر چک گیر به چلیک برخورد کند او باید آن را به طرف چومار که از طرف پرتاب کننده چلیک به سنگ مرکز زمین تکیه داده می شود پرتاب کند و آن را بزند اگر موفق به زدن چو مار شد که آن بازی کن از دور بازی حذف می شود و اگر موفق به زدن چومار نشد آن بازیکن مجاز است سه مرتبه بوسیله چومار چلیک را از زمین بلند کند و به زیر آن بزند و بعد مسافت دور شده چلیک تا مرکز بازی را با قدم عادی خودش بشمارد و هر ده قدم به عنوان یک (نو) ثبت می شود. چنانچه چلیک پرتابی به چک گیر برخورد نکند طرف مقابل در انداختن آن به طرف چومار مجاز به تصمیم گیری می باشد و اگر نخواهد با چلیک به چومار بزند شخص مقابل باید با چومار به سمت چلیک پرتاب کند اگر موفق به زدن آن شد مجاز به سه بار زدن چلیک می باشد در غیر این صورت از دور بازی حذف می شود و این چرخه ادامه دارد تا اینکه اولین گروهی که زودتر بتواند تعداد نو های خود را به رقم توافقی اول بازی برساند مرحله اول بازی تمام می شود و در مرحله دوم همه بازیکنان تیم برنده مجازند یک بار سعی کنند بوسیله چومار چلیک را روی هوا نگه دارند و به آن ضربه بزنند و به محض افتادن چلیک روی زمین تعداد ضربات آنها که در هوا به چلیک زدند به خاطر سپرده می شود در پایان هر شخص به تعداد ضربه ای که به چلیک در هوا زد مجاز است سعی کند با ضربه زدن به چلیک در یک جهت خاص که تعیین می کنند چلیک را از مرکز بازی دور کند و در این حین یک یار از طرف مقابل سعی می کند با چک گیر مانع دور شدن زیاد از مرکز بازی شود در پایان ضربات افراد گروه بازنده سعی می کنند با دویدن و زو کشیدن مسافت ایجاد شده را طی کنندو هر مسافتی که باقی بماند و نتوانند زو بکشند باید افراد هم وزن یار طرف برنده را به دوش بگیرد و به سمت مرکز زمین بازی ببرد. این بازی اصطلاحاتی دارد که چند تا را برایتان می نویسم.</span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#444444"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 22.5pt; line-height: 16.5pt; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed; outline: 0px;"><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#444444">چرمه:یعنی یار مقابل آمادگی دارد با چلیک به چومار بزند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#444444"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> </span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#444444">نچرمه:یعنی یار مقابل با چلیک به چومار نمی زند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#444444"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> </span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#444444">اله مس کبره – دله مس کبره …: به سه ضربه ای که توسط چو مار به چلیک زده می شود گفته میشود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#444444"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> </span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#444444">اولوک- کبره -همه جا دکتک برمن: هرگاه شخص می خواهد الک دولک کند این اصطلاح را می گوید تا اگر چومار به سر چلیک نخورد یا چلیک به مسیر دیگری غیر از مسیر بازی رفت امتیازی از او کم نشود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#444444"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#444444"><o:p></o:p></span></p> <h1 dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:7.5pt; margin-left:0cm;text-align:right;line-height:24.0pt;vertical-align:baseline; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:16.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#333333;font-weight:normal">تب چو کا</span><span dir="LTR" style="font-size:16.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#333333; font-weight:normal"><o:p></o:p></span></h1> <p dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:22.5pt; margin-left:0cm;text-align:right;line-height:16.5pt;vertical-align:baseline; direction:rtl;unicode-bidi:embed;outline: 0px"><span lang="FA" style="font-size: 9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#444444">یک بازی محلی می باشد که شباهت بسیار زیادی به بیسبال آمریکاییهاو یا کریکت هندیها دارد با اندکی تفاوت و از بازیهای گروهی و محبوب اهالی محل از بزرگ و کوچک بود و در زمانهای خاصی از سال که اوقات فراغت مردم بیشتر بود مانند ایام عید و یا روزهای آخر هفته پاییز به صورت گروهی در مکانهای وسیع که عموما بالا قبرستون یا (قلا بن) بودبه آن می پرداختند. در این بازی افراد با روشی بسیار جالب که به (سلار) رفتن معروف بود به دو دسته تقسیم می شدند وآنگاه با شیر یا خط که به وسیله یک سنگ تخت که یک سمت آن را با آب دهن خیس می کردند و به (شیر بنه خط) معروف بود مشخص می کردند که کدام گروه اصطلاحا در سر باشد و کدام گروه به گل برود سر به مرکز شروع بازی گفته می شد که با یک سنگ یا چیز دیگری مشخص می شد و افراد در آنجا به ترتیب با چوب به توپ ماهوتی و به(خی تب) معروف بود و از طرف یکی از افراد گروه مقابل به هوا انداخته می شد ضربه می زدند و به این کار تب گرفتن گفته می شدهر فردی که با چوب توپ را می زد می بایست تا مرکز دیگر بازی که در وسط زمین بوسیله چیزی مشخص می شد برود و بر گردد تا مجاز باشد مجددا به توپ ضربه بزندو به این عمل اصطلاحا نو شدن می گفتنداما گروهی که در مقابل در گل بودند سعی می کردند تا توپهای فرستاده شده از سوی مقابل را بگیرند و مانع از رفت و برگشت یاران مقابل بین دو مرکز بازی شوند و چنانچه در این مسیر با توپ به یار مقابل می زدند جای این دو گروه عوض می شد یعنی گروه سر به گل و گروه گل به سر می آمدند البته چنانچه توپ زده شده را در هوا می گرفتند اصطلاحا می گفتند (اندلی) گرفتیم و در این حالت هم جای دو گروه عوض می شد و نیز معمولا آخرین فردی که در سر می ماند و قصد توپ زدن داشت مجاز بود سه بار به توپ ضربه بزند و اصطلاحابه او (سه تب) می گفتند در این بازی اگر یاران گل با توپ به وسط دستان یار سر توپ می زدند قابل قبول نبود و بازی به همان شکل ادامه پیدا می کرد و جر زدن که در اصطلاح محلی به (شوتی) کردن معروف بود بسیار رایج بود و افراد سعی می کردند با شیوه های مختلف زودتر مکان خود را در بازی عوض کنند.</span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#444444"><o:p></o:p></span></p> <h1 dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:7.5pt; margin-left:0cm;text-align:right;line-height:24.0pt;vertical-align:baseline; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:16.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#333333;font-weight:normal">بر کا</span><span dir="LTR" style="font-size:16.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#333333; font-weight:normal"><o:p></o:p></span></h1> <p dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:22.5pt; margin-left:0cm;text-align:right;line-height:16.5pt;vertical-align:baseline; direction:rtl;unicode-bidi:embed;outline: 0px"><span lang="FA" style="font-size: 9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#444444">این بازی بیشتر یک بازی دخترانه بود و لوازم آن عبارت از پنج عدد سنگ کوچک و گرد مانند یا اگر تیله در دسترس بود تیله بود روش کار به این شکل بود که بازی به ترتیب از یک تا پنج به نام( اتاک – دتاک- سه تاک-چار تاک-پنش تاک)و بعد از آن حرکتی به نام الله آنگاه (خرمیزاک- جاویداک-بشکن – نشکن – هموا – هفت دل) و بعد از آن ده مرحله به نام سگ داشت که به ترتیب از یک تا ده ضربه داشت و هر کس که تمام این مراحل را زودتر طی می کرد مجاز بود به روشی خاص روی پشت دست یار مقابل حرکاتی انجام دهد و او را تنبیه کند.</span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#444444"><o:p></o:p></span></p> text/html 2015-07-19T16:49:25+01:00 m-j-rezaeian62.mihanblog.com محمدجواد رضائیان دو بیتی های مازندرانی http://m-j-rezaeian62.mihanblog.com/post/41 <h1 style="text-align: center; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 22px; vertical-align: baseline; line-height: 32px; font-weight: normal; font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font color="#00cccc">*بسمه تعالی*</font></h1><h1 style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 22px; vertical-align: baseline; line-height: 32px; color: rgb(51, 51, 51); font-weight: normal; font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;">دو بیتی های مازندرانی</h1><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font size="3">اِفتاب گیسه ره نَرو بَشُورم / ماهِ خسه چِش ره خِرو بَشُورم</font></p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font size="3">هُوژبرِ سنگِر ره پَرو بَشُورم / شه دل غم ره ارفع کوه بَشُورم</font></p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font size="3">ترجمه : ( گیسه آفتاب را در قله نَرو بشویم و چشم خسته ماه را در قله خِرو بشویم</font></p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font size="3">سنگر هوژبر را با آب چشمه پرو بشویم و غم دل خود را در قله ارفع کوه بشویم )<br>*******************************************************************<br>اِتاق چاردری پِرده به پِرده / مِن و تِه هِنیشیم هر دِه به هر دِه</font></p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font size="3">اَنده هِنیشیم اِفتاب بَگرده / تِموم دِشمنون دل بَترکه</font></p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font size="3">ترجمه : (در اتاق مهمانی که چهار در دارد / من وتو با هم و در کنار هم بنشینیم</font></p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font size="3">آنقدر با هم باشیم تا آفتاب طلوع کند / و دل همه ی حسودان بشکند )<br>********************************************************************<br>اَشون هِنیشتبیمه مِن کاتیِ تِک / بی صاعِب کاتیا وِِِه کِرده چِکچِک</font></p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font size="3">اَنده هِنیشتمه ماه بِمو سی تِک / بهار کَله شُو نَزومِه خو چِک<br>********************************************************************<br>برو شونیشت ، شه دله مه ور هاده<br>برو شونیشت ، دل غم ره سر هاده<br>شه دل غم ره په بئیر تا صِواحی<br>نَفته کول ِ جا اون وَر تر هاده</font></p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font size="3">——————————————————————————–</font></p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font size="3">برو بوریم سی تِک ره سر بزنیم<br>شه دل ِحرف ِ رکاب سر بزنیم<br>بوریم کارم ِ اسم ِ بیریم نِکارم !<br>تل سِه خاطر، شِه سر بزنیم</font></p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font size="3">——————————————————————————–</font></p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font size="3">دیگه دل ، سنگ بهیه ، نرم نوونه<br>دیگه هیچکی ، شه جِم ، همدم نوونه<br>اگر اینجور که مِن ویمبه دَشونه !<br>اَمه شونیشت ِ جِم ، اُو گرم نَوونه !<br>********************************************************<br>اَندهِ دار وَاش هِدامِه شِه گِلاره دار چِل و چُو بَورده مِه قِواره</font></p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font size="3">اِسا کِه بُورده شیر دَکِفه مِه پِلاره خَور بِمو وِرگ بَزو مِه گِلار ه</font><br><span style="font-size: 12px;">*******************************************************</span></p> text/html 2015-07-19T16:46:53+01:00 m-j-rezaeian62.mihanblog.com محمدجواد رضائیان ضرب المثلهای مازندرانی http://m-j-rezaeian62.mihanblog.com/post/40 <h1 style="text-align: center; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 22px; vertical-align: baseline; line-height: 32px; font-weight: normal; font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font color="#993399">*بسمه تعالی*</font></h1><h1 style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 22px; vertical-align: baseline; line-height: 32px; color: rgb(51, 51, 51); font-weight: normal; font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;">ضرب المثلهای مازندرانی</h1><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font size="3">پنج شنبه نون و خِرما دَر کامبی تا اَمِه مِردِه جِه بَرِسِه: پنجشنبه نان و خرما بیرون می‌‌دهیم تا ثوابش به مرده ما برسد.</font></p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font size="3">چایی دِلِه دار دَرِه مِهمون قد بِلِند اِنِه: روی چایی ساقه اش قرار گرفته مهمان قد بلند می‌آید.</font></p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font size="3">خوی بد بدی صدقه دَر هاکِن تا بدی اون خو بر طرف بَوشِه: خواب بد دیدی صدقه بده تا بدی آن خواب بر طرف شود.</font></p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font size="3">سگ سر او نَشِند تِه دَست گِند موک زَندِه: روی سگ آب نریز دستت زگیل می‌‌زند.</font></p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font size="3">شو بی وقت نونه جارو بَزوئن فرشته ملائکه رِه شِه سِرِه جا بیرون کاندی: شب بی موقع نباید جارو بزنی چون فرشته و ملائکه را از خانه خود بیرون می‌‌کنی.</font></p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font size="3">گرم تندیر سَره دَپوشی تِه وِسِه حادثه پیش اِنِه: سر تنور گرم را بپوشانی برای تو حادثه پیش می‌آید.</font></p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font size="3">نِمِک رِه نِشِند بِنِه بِه خاطر این که حضرت زهرا چشم اُو هَستِه: نمک را زمین نریز به خاطر این که آب چشم حضرت زهرا است.</font></p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font size="3">وِشنا رِه خورِش نَوِنِه خوره بالش نَوِنِه: آدم گرسنه اهمیتی به خورشت غذا نمی‌دهد ادم خواب الود اهمیتی به بالشت نمیدهد.</font></p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font size="3">عاروس رقص بلد نیه گِنِه بِنِه تپه چاله دارنِه: عروس رقص بلد نیست میگوید زمین تپه چاله دارد یا ( هموارنیست).</font></p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font size="3">دست که نِمِک نِدارنِه بِل ساتور بِن: دست که نمک ندارد باید آنرا زیر ساتور گذاشت.</font></p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font size="3">اُو که سَرِ جا بُگذِرِه چِه یِک وَجه چِه صد وَجه: آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب.</font></p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font size="3">شاه که سیره خوانِه چِکِنِه زیر دَستون وِشنائی بَمیرن:شاه که سیر باشه میخواهد چکند که زیردستها گرسنه اند.</font></p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font size="3">شاه شاخ دار بِخاستِه لیسِک هم راه دَکِتِه: شاه خواستار حیوان شاخ دار شد حلزون هم به عنوان شاخ دار به راه افتاد.</font></p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font size="3">آدِم دِل خِش بُوئِه خِنِه کِلی پِشت بُوئِه: دل آدم خوش باشد خانه آدم پشت لانه مرغ دانی باشد(اگر آدم دل خوشی داشته باشد زندگی در جاهای کوچک و فقیرانه نیز قابل تحمل است).</font></p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font size="3">آدِم بی مارو خاخِر تونِّه دَوِّه بی همسایه نَتوندِه: انسان بدون خواهر و مادر می تواند زندگی کند اما بدون داشتن همسایه خوب زندگی مشکل است.</font></p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font size="3">آسِمون وِنِه لا هَسِّه زمین وِنِه زیر اَنداز: آسمون برایش لحاف است و زمین برایش زیر انداز.</font></p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font size="3">آدِم عَجول یا چاه کَفِنِه یا چِلّو: انسانی که در کارهایش رفتار عجولانه داشته باشد به مقصد نمی رسد.</font></p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font size="3">اسب هَدیئِه خَر بَئیتِه خِشالی پَر بَئیتِه: اسب خودش را داد و به جایش خری گرفت و از خوشحالی هم به هوا می پرید(کسی که چیز با ارزشی را بدهد و در ازایش چیز بی ارزشی را بگیرد و خوشحال هم باشد!).</font></p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font size="3">اَنِّه مَر بَخِردِه تا اَفی بَیِِّه: آنقدر مار خورد تا افعی شد(شخصی که به واسطه انجام کار خلاف زیاد به صورت یک خلاف کار حرفه ای در آمده باشد).</font></p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font size="3">آخر ماسّه بَشِنّیه: آخر ماست را ریخت(سر آخر نتوانست کارش را تمام کند).</font></p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font size="3">اَتّا دَرزِن شِه خِدّ بَزِن اَتّا گالوج اتّی رِه: یک سوزن به خود بزن یک جوال دوز به دیگران.</font></p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font size="3">اسب پیغوم پِ جو نَخِرنِه: با پیام فرستادن برای اسب اسب جو نمی خورد.</font></p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font size="3">اَتّا پیلکا ماس چَنِّه راغون دارنِه: یک کاسه ماست چقدر روغن دارد.</font></p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font size="3">آش که جا دَکردِ بوئِه همه وَر اَنگوس زَنِّنِه: آش آماده اگر در ظرفی ریخته شود ازهمه طرف به آن انگشت می زنند(اگر دختری خود را بزک کند همه چشمها را به دنبال خود دارد).</font></p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font size="3">اِمسالِه میچکا خوانِه پارسالِه میچکا رِه جیک جیک باد هَدِه: بچه گنجشک امساله می خواهد به گنجشک بزرگتر از خودش آواز خواندن یاد بدهد.</font></p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font size="3">او به امام ندنه تش به یزید: آب به امام نمدهد ونیز آتش به یزید هم نمیدهد.</font></p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font size="3">اَتّا شِفتِه اَتّا محلِّ وَسِّه: یک دیوانه برای( بهم ریختن) یک محل کافی است.</font></p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font size="3">آش لوه سر مِزِّه دارنِه زن نومِزِّه سَر: خوردن آش سر دیگ مزه دارد و زن هم در دوران نامزدی جذابیت بیشتری دارد.</font></p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font size="3">بَپتِه خَربِزه شال نَصیب بونِه: خربزه رسیده نصیب شغال می شود(چیزخوبی نصیب کسی شده که لیاقتش را نداشته است).</font></p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font size="3">بینج پِ وَرمِز او خِرنِه: کنار برنج، علف هم آب میخورد(کسی که با چسبانیدن خود به بزرگی برای خودش شهرتی به هم بزندوبه این طریق امرار معاش کند).</font></p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font size="3">بِنِه بَخِردِه آدِم دارِّ وِجِنِه: آدم زمین خورده درخت را از ریشه میکند.</font></p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font size="3">بامشی رِه گِتِنِه تِه زور دِوائِه وِنِه سَر خاک دَشِنِّیه: به گربه گفتند که ادرار تو دارو است گربه روی ادرار خود را با خاک پوشانید(اگر از آدم بد ذات چیز را بخواهی هرچند در توان او باشد از تو دریغ می کند).</font></p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font size="3">باجا باجا رِه بَد دارنِه زن پِر هر دِتا رِه: با جناق از با جناق بدش می آید و پدر زن از هردو.</font></p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font size="3">بِرمِه کِنِّه نون نَدِنِه: گریه میکند ولی نان نمیدهد(کسی که برای افرا د فقیر دلسوزی میکند ولی حاضر به کمک به آنها نیست).</font></p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font size="3">بِرار کِه فَقیره هَفت پِشت غیر: برادرش اگر فقیر باشد می گوید نسبتی با من ندارد.</font></p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font size="3">بوردِه اَبروی بِنِّه رَج هَکِنِه بَزوئِه چِشِّه کور هَکِردِه: رفت زیر ابرو را درست کند زد چشمش را هم کور کرد(کسی که میخواهد نقصی را بر طرف کند اما بیشتر خرابی به بار آورد).</font></p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font size="3">پیش دَکِتی پِشتِ سَر رِه هَم هارِش: جلو که افتادی به پشت سرت نیز نگاهی بنداز(اگر به مال و مقامی رسیدی به افراد زیر دست خود نیز گوشه چشمی داشته باش).</font></p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font size="3">پلا احمدِشه فاتح ممدِ: پلوی احمد را می خوری وبرای محمد فاتحه می خوانی!(از کسی که به تو نیکی کرد تشکر نمیکنی ولی از دیگری تشکر می کنی).</font></p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font size="3">پر کنگِ شلوار خشتک نِدارنِه وچه باد کنّه: شلوار پدرش کهنه و پاره است بچه اش تکبر می کند!(فرزندی که پدرش فقیر باشد ولی با این حال افاده داشته باشد).</font></p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font size="3">پسته بی مغز دِهون واز هَکِنِه رسوا بونِه: هنگامی که پسته دهان بسته بدون مغز را باز کنی رسوا می شود(کسی که نسنجیده سخنی بگوید و خود را رسوا نماید).</font></p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font size="3">پشیل کد خدا بَئیِه: پشیل (نوعی خزنده کوچک که مثل کرم زمین را سوراخ میکند ) کدخدا شد(فرد بی تجربه و بی لیاقتی به پست مهمی رسید).</font></p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font size="3">پز عالی جیف خالی: افاده زیاد با جیب خالی(کسی که آه در بساط نداشته باشد ولی اهل تکبر و افاده باشد).</font></p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font size="3">پتک پِتک زنّه راه شونه: با ناز و کرشمه راه می رود.</font></p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font size="3">تِه تَش مِرِه گَرم نَکِردِ تِه دی مِرِه کور هَکِردِه: آتش تو ما گرم نکرد که هیچ ! دودش چشم ما را کور کرد(کسی که بخواهد کمکی بکند اما ضرر زیادی برساند).</font></p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font size="3">تِه بَوّی گل دسته همه گِنِنِه هَسِّه: تو که بگویی گل دسته همه می گویند درست است(خانم هایی که از شوهرانشان می خواهند احترام آنها را داشته باشند تا دیگران هم از شوهرانشان تبعیت کنند).</font></p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font size="3">تیم جار خِس همه شو پادشاه رِه خو ویندِنِه: کسی که کنار خزانه برنج میخوابد خواب پادشاه شدن خود را می بیند(فردی که با داشتن مال اندکی آرزوهای بزرگی را در سر بپروراند).</font></p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font size="3">تا تِه دار دارنِه ولک تِه سِلام دارنِه عَلِک: تا هنگامی که درخت تو میوه دارد به سلام تو جواب می دهند(تا موقعی که صاحب ثروت هستی به تو احترام می گزارند).</font></p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font size="3">تو که راغون نِداشتی وینگوم چِه کاشتی: تو که روغن نداشتی چرا بادمجان (که روغن زیادی برای سرخ شدن میخواهد) کاشتی؟</font></p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font size="3">تَش سَرِ تَش بِشتِه: روی آتیش آتیش گذاشت(هنگامی که دو خبر بد را پشت سر هم به یک نفر بدهند).</font></p><p style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent;"><font size="3">تِرشِ اِنار شیره نَئؤنِه: انار ترش شیرین نمی شود(کسی که به زور و حیله بخواهد خودش را در دل مردم جای دهد).</font></p> text/html 2015-07-19T16:33:32+01:00 m-j-rezaeian62.mihanblog.com محمدجواد رضائیان اشعار طالبا http://m-j-rezaeian62.mihanblog.com/post/39 <div style="text-align: center; direction: rtl;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span lang="FA" style="font-size: 20pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><font color="#990000">*بسمه تعالی*</font></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span lang="FA" style="font-size: 20.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">اشعار طالبا</span></b><span lang="FA" style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">مــه طالب گم بیه فصل جـــــــوانی</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">ونـــــه قسمت دیبیه ته خانمــــانی</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">ندارمـــه مار مه سه هاکنه مــادری</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">خــــردمه مار هـاکرده لاغلی سری</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">دله ره دکـــــــــرده بیهـــوشه داری</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">مه طالب بخـــــــرده وا بهیه راهــی</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">لعنت بر خورده مار و شی پسر داری</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">لعنت بر خورده مار و شی پسر داری</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">انده بورده طالب میــــــــــونه هندی</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">هندی یه کنار داشته جفته انجیلی</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">ونه بالا نیشبیه کــــــــــوتر چمپلی</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">ونـــــه بن نیشبیهه آدمــــــــــه آبی</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">آی ، آدم آبی تو مه طالب ره ندی؟</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">طالب ره بخـــرده دریـــــــوی ماهی</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">بزنم سالیک و بیرم طلاجــــــــــــی</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">گــــــــردن ره دکنم رز رز شاهــــی</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">طالب مه طالب و طالب فــــــــرامرز</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">هر کجه دری خـــــــــــــــــــدا بیامرز</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">***</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">طالب مه طالب و طالب ره نــــــدی ؟</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">طالب ره بدیمـــه میــــــــون هندی</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">هندی مردمــــــــــون قلیون او کرده</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">هندی وچــــونه وه گره خــــــو کرده</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">هندی کیجائونه کشه خــــــو کرده</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">هندی مردمــــون چراغ ســــو کرده</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">آی ،قلی چار بیدار مــــــه جانه برار</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">قلی چار بیدار تو مـــه طالب ره بیار</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">طالب نمــــو ونـــه دعا کتاب ره بیار</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">صد تا گسفن دمه همــــــه وره مار</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">صد تا مادیـــــون دمه همه کره مار</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">صدتا گــــومش دمه همه باقه مار</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">صد تا شتر دمبـــــــه قطار به قطار</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">صد تمن پول اشمارمه المبه میـون</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">همــــــــون دره شاه و ونه وزیــرون</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">بلکه ول هاکنن طالب نوجــــــــوون</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">گـــــدا کیجا بیمه و درمـــــه بیابون</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">دعا کمبه پیدا بوه مـــــــه خاهـــون</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">طالب مه طالب و طالب خرما چش</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">از عشق زهره دل دارنــــــه ناخش</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">***</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">عاشقی نکنین عاشقــــــی سخته</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">عاشقی کــــــــــــره دیم دائــم زرده</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">هر کــی عاشقی شه کسب هکرده</span><span lang="FA" style="font-size: 9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">عمره صد و بیسته وه شصت سال هکرده</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">عاشقی ره هکــــــــردبینه پیغمبرون</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">یوسف عشق ذلیخا بـــــورده زنــدون</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">نجما و رعنا بـــرار بینه سرگـــــردون</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">خسرو و شیرین بـــــــــوم دونا دون</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">مسکین و فاطمه گدای دل بیه خون</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">حضرت عباس من ته بازوی قــــربون</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">دمـــه ذولفقار هاکرده مسلمــــــون</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">طالب مه طالب و طالب سیـــو ریش</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">نومزه کهـــو بخته نیشته ماره پیش</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">***</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">الهی لال بوه عمـــو ته دهـــــــــــون</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">دیگه این صوبت ره نیار مه میـــــــون</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">مه سره سیو می بوه مه رنگ دندون</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">غیر از طالب زهره نیره شه خاهـــون</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">صادق گد کله هسه سا تشی دندون</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">طالب فقط هسه مه جان خاهـــــون</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">گمبه یا عباس مــــــــره صادق نونه</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">یا امام رضا&nbsp; &nbsp;مــــــــره &nbsp;صادق &nbsp;نونه</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">اون &nbsp;قفل طلا &nbsp;مـــــــره &nbsp;صادق نونه</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">محمد &nbsp;صل الله &nbsp;مـــــره صادق نونه</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">علی &nbsp;مرتضی&nbsp; &nbsp;مــــره &nbsp;صادق &nbsp;نونه</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">مـــــــره &nbsp;طالب &nbsp;ورنه&nbsp; و &nbsp;خدا &nbsp;ندنه</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">***</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">گالشی&nbsp; &nbsp;هاکــــرد بیمه &nbsp;کنار &nbsp;بیشه</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">به &nbsp;درگاه &nbsp;الله &nbsp;من&nbsp; &nbsp;نالـــــم &nbsp;همیشه</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">دسه تور بزو &nbsp;مه جان شه لینگه تاشه</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">مـــــه خـــــراک بهییه تلـــــه ونوشه</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">زمینه&nbsp; &nbsp;هاکـــــــــرده &nbsp;ممرزه&nbsp; &nbsp;ریشه</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">صد تا گو بزا مه جان نخـــرده ششه</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">دکنم &nbsp;پیله &nbsp;طالب کم بخت جانه شه</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">رشتی علی جه ره بدوجم قــــــــوا</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">کهـــــــــــــــو وره می ره بزنم جوغا</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">چند تا خیاط بیرم بدوجـــــــــــن قوا</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">دور دور هــــــــــــاکنم و وره تماشا</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">هاشم مه طالب ره مـــــوندنه یا نا</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">طالب &nbsp;مه &nbsp;طالب &nbsp;طالب &nbsp;مهربون</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"> </p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">گدا کیجا&nbsp; &nbsp;بیمه&nbsp; و &nbsp;درمه &nbsp;بیابون</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p></div> text/html 2015-07-19T16:17:23+01:00 m-j-rezaeian62.mihanblog.com محمدجواد رضائیان طالب آملی http://m-j-rezaeian62.mihanblog.com/post/30 <p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;"><strong style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease;">بسمه تعالی</strong></p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;"><strong style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease;"></strong></p><h4 style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; margin: 2px 0px 10px; font-family: BBCNassim, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 20px; text-rendering: optimizeLegibility; font-size: 17.5px; text-align: right;">طالب آملی از واقعیت تا افسانه</h4><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.mazandnume.com/images/taleb.amoli.jpg" alt=""></div><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;"><strong style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease;">زندگی نامه</strong></p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">محمد آملی متخلص به طالب در سال 994(ش) در آمل به دنیا آمد. در شعرش بارها اشاره کرده است که روستا زاده است. بعضی می گویند شاعر زادگاهش روستای عشق آباد کرچک است و عده ای به دیده تردید می نگرند.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">&nbsp;او تحصیلات خویش را در شهر آمل تکمیل کرد و در پانزده سالگی به ادعای خودش هندسه، منطق و فلسفه، تصوف و بالاخره در خطاطی به درجه ی کمال رسید اما عده ای بر این باورند که همه ی این ها ادعایی بیش نیست، او فقط ذوق و قریحه ی خدادی در زمینه ی شعر داشت.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">&nbsp;خیلی زود در آغاز جوانی به شهرت رسید، در تاریخ 1010 (ه. ق.) از مازندران کوچ کرد و به کاشان و اصفهان سفر نمود و از آن جا به مشهد رفت و آنگاه به قندهار کوچ کرد و از آن جا سال راه هندوستان در پیش گرفت (1017ق.) برای همیشه ترک وطن نمود.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">از آن جایی که در انواع شعر استاد بود و از طرفی علوم زمانش را خوب می دانست. سال 1028(ق) به مرتبه ی ملک الشعرایی دربار هند ارتقا یافت. به هر صورت او یکی از شاعران مشهور سده ی یازدهم هجری در سبک هندی می باشد. ابتدا در شعر آشوب تخلص می کرد، بعداً تخلصش را به طالب تغییر داد.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">بعد از هشت سال در کمال عزت و احترام دچار اختلال حواس- ظاهراً بر اثر مصرف افیون (1)- گردید و در سال 1035یا 1036 در هندوستان در گذشت. در هندوستان ازدواج کرد، حاصل ازدواجش دو دختر بود که بعد از مرگش خواهر او سرپرستی برادرزاده هایش را به عهده گرفت و آن ها را سر و سامان داد.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">البته خواهرش که برای دیدار برادر خود به هندوستان رفت، زنی با کمال و ادب بود و در طبابت و تدبیر منزل آگاهی داشت، در دبار راه یافت و همان جا ازدواج کرد و تا پایان عمر همان جا ماند.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">مجموعه اشعارش به گفته ی طاهری شهاب 22988 بیت شعر در قالب های قصیده، ترکیب بند، ترجیع بند، مثنوی، قطعه، غزل، رباعی و مفردات می باشد.&nbsp;او یکی از تاثیر گذاران و صاحب سبک در زمان خود بود که به گفته ی خودش به روش تازه شعر می گفت.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;"><strong style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease;">&nbsp;سر گذشت طالب و زهره به روایت عامیانه</strong></p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">سرگذشت طالب و زهره که منتسب به طالب آملی است، دارای روایت های گوناگونی است که ما سعی می کنیم خلاصه ای از آن ها را برای روشن شدن پاره ای از مطالب به عرض برسانیم.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;"><strong style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease;">&nbsp;روایت اول:</strong>&nbsp;دکتر فرامرزی در کتاب طالب و زهره یا طالب طالبا داستان این عاشق و معشوق را این گونه نقل کرده است: در حدود سال 1005 هجری پسری از اعیان طایفه ی آمل را به مکتب می سپارند. او با اشتیاق فراوان علوم رایج زمانه را فرامی گیرد، بعد از چندی در همان مکتب خانه عاشق دختری به نام زهره می شود که هم شاگردیش بود.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">&nbsp;بعد از مدتی بین آن دو مراوده و دوستی برقرار می گردد. از آن جایی که با هم همسایه بودند، طالب هر روز از دیوار خانه اش بالا می رفت و زهره هم به بهانه ی یافتن چیزی کنار پنجره می آمد و این دو با هم ارتباط برقرار می کردند.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">&nbsp;از طرفی در مکتب خانه هم با نبود ملا قربان جانشین او مشهدی علی مردان اداره مکتب را به عهده می گرفت، طالب و زهره از این فرصت استفاده نموده در کنار هم می نشستند و به عشق پاک ادامه می دادند.&nbsp;در این دلبستگی ها و مراودات بود که طالب گردن بند ارثی مادرش را به یادگار به زهره می دهد.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">طولی نکشید که ماجرای عشق آن ها برملا شد و زهره ی عاقل به طالب هشدار می دهد که تا دیر نشده به خواستگاریش بیاید، چرا که برای او خواستگار دیگری به نام قادر پیدا شده است، در این بین نامادری طالب بهانه می آورد و می خواهد خواهرزاده اش را به طالب بدهد.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">به بهانه ای او را به گالشی می فرستد، بالاخره بعد از کشمکش زیاد طالب به خواستگاری زهره می رود اما قادر راه را بر او می بندد.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">برادر زهره هم با تبرزین طالب را مجروح می کند، زهره بعداً متوجه می شود، سخت ناراحت می شود و به شکل درویشی در می آید و خبر طالب را می گیرد، بالاخره با خبر می شود که طالب از مرگ نجات یافت.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">&nbsp;از طرف دیگر نامادری زهره هم مرتب از خواستگار زهره یعنی قادر پول و هدایا دریافت می کند، برای دور کردن طالب از زهره داروی بیهوشی را در ماهی آزادی که طالب برای زهره صید کرد و هدیه آورده بود، ریخته، به دست زهره داد.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">&nbsp;زهره ی که از این ماجرا خبر نداشت غذا را به طالب داد و او هم خورد و بی هوش شد و برای مدتی عقلش را از دست داد.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">طالب فکر کرد زهره دانسته دست به چنین کاری زده، او را به بی وفایی و خیانت متهمش کرد، ناراحت شد و از آمل گریخت، به کاشان رفت اما زهره ی بی قرار هر چه مویه کرد و گشت او را نیافت.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">&nbsp;وقتی فهمید که به شهر دور دست رفت با گردنبندی که از طالب یادگاری گرفت خودش را خفه کرد تا بمیرد اما موفق نشد. وقتی از مرگ نجات یافت ازدواج کرد. طالب در هند به افتخار رسید، در سال 1036 در گذشت.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">وقتی خبر مرگ او به زهره رسید، از داغ و فراق و مرگ طالب آشفته شد و کنار رودخانه رفت و از ماهی سراغ طالب را می گرفت. چرا که قبلاً چند بار طالب و زهره به آن رفته بودند. در عالم خیال و رویا و به یاد دوران گذشته با ماهیان صحبت می کرد، دیگر به خانه برنگشت و برای همیشه ناپدید شد(گودرزی1376: 24-21)</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;"><strong style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease;">روایت دوم:(یزدان یزدانی)</strong>&nbsp;طالب گالشی است که در یک میدان کشتی زهره ی زرنگار، دختر پادشاه، عاشقش می شود، زهره اناری را توی دستمال پیچید و بهش داد و گفت: آن را باز نکن! اگر بازش کنی دیوانه می شوی، اما طالب باز کرد و دیوانه شد و از همان جا شاعر شد.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">عشق و عاشقی طالب و زهره عالمگیر می شود تا این که با رقیبی کج خلق به نام قادر رو به رو می شود و در نهایت «جونکا= گاو نر» قادر را از پای در می آورد.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">گاو طالب به قدر زیاد بود که قابل شمارش نبود، وقتی طالب داروی بیهوشی را خورد، پر آبی را آتش زد و آبی حاضر شد و مثل هواپیما یک شبه طالب و برادرش را به هندوستان برد و به قدرت الهی طالب خیلی زود زبان هندی ها را یاد گرفت.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">&nbsp;بعد از سختی های فراوان به قدرت الهی دوباره در هندوستان صاحب گاو زیادی(حدود هزارتا) شد. حدود چهل سال در هند ماند و ریشش بسیار بلند شد. قلی بعد از سال ها رفت دنبال طالب و گفت: بیا که ما از دست حاکم گرفتار شدیم و می خواهد زهره را بگیرد.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">&nbsp;بالاخره طالب به سمت پامال حرکت می کند، وقتی که رسید شب عروسی زهره بود. به عروسی رفت و شروع کرد به لله وا زدن. زهره وقتی صدای لله وا را شنید، غش کرد، بعداً خواب نما می شود که اگر در چشمه رودبار آب تنی کند دوباره جوان می شود او هم وارد چشمه شد و دوباره جوان هجده ساله شد و با زهره ازدواج کرد و چندین سال پادشاه آمل شد.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;"><strong style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease;">&nbsp;روایت سوم: ( علی محمد نعمتی )</strong>&nbsp;طالب و زهره عاشق و معشوق هم بودند. طالب معجزه کرده بود، برادر زهره طالب را به قصد کشتن می زند و طالب همه ی مال و اموالش را رها می کند و به جزیره ی هند می رود.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">&nbsp;زهره هم مسئول گاو و مال و اموال طالب شد. طالب زمانی که داشت از آمل کوچ می کرد و می رفت به یک پسر بچه که مواظب گوساله ها بود، مقداری از آب دهن خویش را تو دهنش ریخت و وقتی قورتش داد، صدای تمام حیوانات را می فهمید. زهره هم این پسر بچه را مختاباد کرد.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">بعد از مدتی سبز علی سراغ برادرش رفت تا او را پیدا کند که با سوال کردن از درختان و و کبوتران و ماهی ها متوجه می شود که او در هندوستان است. طالب هفت سال در شهر هندوستان بود در این هفت سال از غصه ی نامزد اصلا ریشش را نزد. بالاخره پادشاه به خواستگاری زهره آمد، وقتی زهره تن به ازدواج نداد گفت: می خواهم تو را برای پسرم بگیرم.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">&nbsp;به هر کلکی بود راضی اش کرد و به عقد پسرش در آورد. طالب همان جا خواب دید که زهره دارد ازدواج می کند. طالب از هندوستان آمد و خودش را به تلار سر رساند و هیچ کس او را نمی شناخت. اما او شروع کرد به لله وا زدن. تمام گاوها از صدای لله وا جمع شدند. بالاخره پسره از خانه ی ارباب آمد و فهمید که طالب برگشت.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">&nbsp;به هر صورت طالب به عروسی رفت، زهره را دید که روی تخت نشسته است و عروس شد، از آن طرف هم زهره از برگشت طالب بو برده بود. با زدن لله وا زهره اطمینان یافت که طالب برگشت برای همین هم لباس عروسی اش را از تنش در آورد و زیورآلات همه را در آورد و گفت طالب من آمد. طالب را به حمام بردند ، لباسش را عوض کردند و ریشش را زدند و...</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">برای زهره پیغام داد من با همین لباس می روم تلارسر و صبح فردا بیا آن جا عمر من و تو تمام است. صبح زهره نزد طالب رفت، به محض این که به هم رسیدند، همدیگر را بغل کردند و دل هر دو پاره شد و همان دم مردند.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">&nbsp;***</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">&nbsp;آن چه از زندگی نامه ی طالب آملی در تاریخ ادبیات ثبت شد و آن چه در افسانه به نام طالب و زهره مشهور است و عده ای آن را منتسب به طالب آملی می دانند، تفاوت اساسی وجود دارد و آن چه باید و شاید شباهت وجود ندارد و اگر هم دارد بسیار اندک و ناچیز و اتفاقی می باشد.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;"><strong style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease;">&nbsp;شباهت ها:</strong>&nbsp;1-شاعر از بی مهری ها و ملالت های اطرافیان از آمل کوچ کرد و به هند رفت، طالب افسانه ها از دست اطرافیان خویش ترک وطن می کند.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">&nbsp;2-هر دو طالب ریش دارند: به گفته ی طاهری شهاب، طالب آملی به دو دلیل ریش داشت: یکی از نظر این که طالب در لاهور خدمت شاه ابوالمعالی از دراویش هند رسید و مشرف به فقر شده است.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">دوم از لحاظ پوشاندن آثار آبله ی صورت خود.( شهاب1346، مقدمه:12) در ادبیات شفاهی طالب به دلیل داغ و فراق ریش بلندی دارد؛ در یک روایت او هفت سال ریشش را نزد و در روایت دیگر چهل سال و...</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">طالب مه طالب طالب سیو ریش/ نومزه کهو بخته نیشته مار پیش</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">&nbsp;(طالب، طالب من طالب سیه ریش نامزد بختش سیاه است و پیش مادر نشسته است)</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">&nbsp;در روایت اول طالب در مکتب با زهره آشنا شد و دیگر ماجرا که تا حدودی با سر گذشت طالب مطابقت دارد اما در دو روایتی که راقم این سطور بین مردم ضبط و ثبت کرد و خلاصه آن ها را آورده است و روایت های ناقصی دیگر که شنید و ضبط نمود، شباهت آن بسیار بسیار اندک می باشد؛ به جز دو مورد ذکر شده، بقیه هرچه هست تفاوت ها و افتراق هاست.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;"><strong style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease;">تفاوت ها و افتراق ها(2):</strong></p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">1- طالب شاعر در هند ماند و ازدواج کرد و حاصل ازدواجش دو دختر بود که در هند زیستند و همان جا مردند. طالب افسانه ها به ایران برگشت و در بعضی افسانه ها با زهره ی زرنگار ازدواج کرد و پادشاه شد و در بعضی افسانه به محض رسیدن این دو به یکدیگر در دم جان سپردند.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">&nbsp;2- طالب شاعر اهل مکتب، درس خوانده، شاعر، اهل فضل و دانش، ملک الشعرای دربار هند و... بود اما طالب افسانه ها بی سواد، گالش، لله زن، یک شبه ره صد ساله رفته، نظر کرده، پهلوان کشتی و...در نهایت پادشاه ولایت آمل است، در افسانه هایی که او پادشاه نیست دارای مال و اموال زیادی است، در حالی که شاعر در فقر و مکنت زندگی را به سر برد.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">3-طالب شاعر عمر کوتاه دارد، اما طالب افسانه عمر طولانی دارد. 4- در بعضی افسانه زهره دختر عموی طالب است و در بعضی دختری از طایفه ی چلاو و در بعضی افسانه ها به این قوم و قبیله یا خویشاوندی اشاره نشده است این در حالی است که در هیچ تذکره، تاریخ ادبیات و زندگی نامه ی طالب اشاره ای به زهره نشده است.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">&nbsp;در دیوان طالب آملی ما با چند بیت بر می خوریم که زهره را به شکل های گوناگون به کار برده است و هیچ کدام ارتباطی با زهره ی زرنگار ندارد: مردم خراب زهره(3) جبینان دیلم اند «طالب» اسیر سلسله مویان طالش است(306 /7391 ) زطوق زهره گر خلخال سازد جای آن دارد که زلف عنبیرنش حلقه ها در گوش مه کرده(845/ 17442) زلف حور و زهره یابی عاقبت کافورسای عنبر افشان ابد این طره ی دام است و بس(620 /13282)</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">&nbsp;در غزل شماره 1453 در باره ی دوری وطن داد سخن می دهد، از ناشکیبی اش می نالد: مرا غریب وطن ساخت بی نصیبی من/ خدای رحم کند بر من و غریبی من</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">به چاره مرض عشقم ای طبیب مکوش تو/ رو طبیبی خود کن مکن طبیبی من</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">نیاز من همه با حسن شاهد الم است /کراست زهره و اندیشه رقیبی من</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">دلا به حادثه ی عشق ناشکیب مباش /که هر چه کرد بمن کرد ناشکیبی من(ص827)</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">به هر صورت اگر به استناد چند بیت که به شکل های گوناگون به زهره اشاره می کند، و هیچ ارتباطی هم با زهره معشوقه ی طالب ندارد، بگوییم که آن زمانی که طالب در آمل زندگی می کرد و درس می خواند، عاشق زهره ی زرنگار شده است و او را هم طالب فرامرزی– همان که در سرگذشت طالب و زهره به روایت های مختلف در سر تا سر مازندران رواج دارد- بدانیم سر گذشت او با افسانه ها در آمیخته است، والا ما هیچ مدرکی دال بر این که طالب عاشق زهره همان طالب شاعر است نداریم.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">همچنین مدرک دیگری دال بر این که طالب و زهره داستان عاشقانه ای هستند که قبل از طالب شاعر بود نداریم. اما ما با تکیه بر فولکلور و نظریه های ادب شفاهی می توانیم حدس و گمان هایی بزنیم که در قسمت های بعدی به آن خواهیم پرداخت.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">&nbsp;5- به طور کلی زندگی نامه طالب بر اساس واقعیت زندگی اش نوشته شده است و در هیچ جا، او کار خارق عادت انجام نداد اما طالب افسانه ها موجودی چند وجهی است: در یک افسانه درس نخوانده و مکتب نرفته براثر خوابی قرآن می خواند، با موجودات حرف می زند، علم غیب دارد، اسب آبی در اختیارش است و یک شبه به هند می رود و برمی گردد.&nbsp;موسیقی می داند و لله وا می زند و... کاملا با خصوصیات سر گذشت های(افسانه ها) عاشقانه مطابقت دارد. مثل سر گذشت نجما و رعنا، پری خان و...اگر با هم مقایسه گردد، شباهت های آن غیر قابل انکار است.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">در یک روایت طالب در چشمه آب تنی می کند و جوان هجده ساله می شود، آدم را به یاد داستان یوسف و زلیخا (4)می اندازد، جایی که طالب سوار اسب بادی می شود و به هندوستان می رود و بر می گردد شبیه افسانه ی کور اوغلو و کچل حمزه آذربایجان است.(بهرنگی،1377: 309)</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">همچنین تار مو سوزاندن و آماده شدن اسب شبیه افسانه ی ملک محمد یا ملک جمشید(4) و در بعضی قسمت ها شبیه افسانه ی پسر با کره اسب آبی (عمادی70:1382)است. البته افسانه های جادویی فراوانی داریم که شباهت های زیادی به بعضی از قسمت های افسانه ی عشقی طالب و زهره دارد.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">&nbsp;6-در سراسر دیوان طالب آملی ما با شاعری باذوق و مبتکر در شیوه ی جدید شعر و شاعری رو به رو هستیم نه با موسیقی دان یا آهنگ ساز در حالی که در همه جای مازندان موسیقی و آهنگ طالب طالبا مثل کتولی، تبری(امیری) و...معروف و مشهور است؛ رونق دارد.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">&nbsp;آهنگ طالب طالبا تنها آهنگی است که هم در عزا و هم در عروسی خوانده می شود، آیا بیت زیر می تواند اشاره ای باشد به همین موسیقی محلی؟ مسلما نه، اگر منظور طالب موسیقی و آهنگ طالب طالبا است، پس جلوتر از آن این آهنگ و موسیقی وجود داشت.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">&nbsp;در غم و شادی تصرف هاست چون طالب مرا هم نوای ماتم و هم نغمه ی سورم خوش است(ب8953)</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">«تصور نگارنده این است که [ملودی طالب طالبا] بر اساس امیری تکامل یافته است. بدین صورت که پنج هجای اول شعر امیری با یک هجای موسیقی جدا از کلام مانند"ها" یا "آ" ترکیب می شود و با تکرار همان پنج هجای اول وزن تازه ای به دست می آید که همان وزن طالبا است؛ یعنی این ساختار جدید از شعر دوازده هجایی امیری جدا می شود و در وزن جدید یازده هجایی با آهنگ ریتمیک و مستقل طالب تبدیل می گردد» ( احمد محسن پور 1377: 172-171)</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">«فرم نهم فرم امیری – طالبا است. این فرم در واقع وصل امیری و طالبا است؛ یعنی بعد از خوانش امیری، طالبا خوانده می شود؛ دوباره امیری و قسمت بعدی طالبا را می خوانند و باز ادامه می یابد.» (احمد محسن پور، 18:1381)</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">با توجه به نظریه ادبی و پیشینه فرهنگ مردم و موسیقی ای که باید ریشه در سنت و فرهنگ نسل های دور داشته باشد مثل موسیقی سنتی و اصیل ایران و با توجه نظریه ی استاد محسن پور آیا نمی تواند گفت که این موسیقی از آن گذشته های دور باشد.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">&nbsp;7- در افسانه، زهره ندانسته داروی بیهوشی را به طالب داده و او هم خورد و دیوانه شد این در حالی است، در دیوانش به مفهوم ومضمون بالا هرگز اشاره ای نرفت اما به دو شکل داروی بیهوشی و بیهوش دارو به کار رفته که مضمونش به کلی آن چه که در افسانه ها آمده متفاوت است: بوی او داروی بیهوشی وز آن بو«طالب» عمرها شد که ز خود رفته کنون می آید(483 :10716)</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">&nbsp;داروی بیهوشی(5) بگره بسته زلف یار وین لطف باده ایست که بیهوش کردنی است(1071: 21849)</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">8- عده ای اشعار به جا مانده در بین مردم را که سینه به سینه نقل می شود، از خواهر طالب آملی ستی نسا می دانند و عده ای در این مورد دچار شک و تردیدند.«از نام پدر وی و محل تولدش اطلاع کافی در دست نداریم.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">در ضمن ابیات ترانه ای که به نام(طالب طالبا) در مازندران از زبان خواهرش خوانده می شود، مصرعی بدین شکل است که خواهر طالب از سنگ های دهکده(کرچک)استفسار از نشانی برادر گمشده خود می نماید(سنگ کرچک طالب ره ندی) و اگر صحت انتساب این ترانه ی کهن به خواهر طالب مسلم بودی می شد به حدس محل تولد او را در این روستا در نظر گرفت.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">&nbsp;ولی به شرحی که خواهیم داد، انتساب چنین ترانه های عامیانه ای به ستی نسا خواهر طالب که زنی عالمه و در امور پزشکی وارد بوده بعید و ناصواب می باشد.(6) (شهاب1346 مقدمه:17) اشعار به جا مانده چه آن هایی که دکتر گودرزی جمع آوری کرد یا به عبارتی از روی نسخه ای آن را تهیه دیده است(؟) و چه آن دسته اشعاری که بین مردم سینه به سینه نقل می شود، از هر جهت با هم شبیه اند و با موازین ادبیات شفاهی کاملا منطبق می باشد؛ چه از لحاظ وزن که عروضی نیست، چه از لحاظ قافیه وردیف. قافیه شنیداری است و وزن هم کششی (هجایی).</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">چارصد گو باشتنه سینه پر شیه/ گوگزاکون دیبینه نخردنه شیه</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">&nbsp;واژه ی "شیه" قافیه واقع شد که در حقیقت ردیف است. باید گفت اصلا قافیه ای برای این شعر متصور نیست. فردای محشر و این سه تن امت جواب چه دننه نزد محمد(ص) واژگان امت و محمد قافیه واقع شدند که در تلفظ حرف «ت» و «د» قریب المخرخ اند و از نظر شنیداری قافیه با مشکل مواجهه نمی شود.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">&nbsp;تیر ما سیزه شو مسه ایارده بوریشته فنقو بادمو پسته که حرف غیرملفوظ یا بیان حرکت«ه» حرف قافیه قرار گرفت و اگر «د» و «ت» را مثل بیت بالا در نظر بگیریم«ده» با«ته» حروف قافیه واقع شده است.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">شعر زیر یک دوبیتی عامیانه است که به آن «بن» می گویند:</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">&nbsp;کیجا ره بدیمه پمبه جار وجین /عرق بزو کیجای مخمل دیم</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">&nbsp;الهی بوم گوشبال نگیم /دم به دم چک هایرم ته مخمل دیم</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">&nbsp;طبق موازین عروض فارسی باید مصراع اول و دوم و چهارم هم قافیه باشند در حالی که چنین نشد. در دو مصراع زوج قافیه ای وجود ندارد، فقط مخمل دیم ردیف است. حال این مشکل چگونه حل شد- البته اگر مشکل بدانیم- چون شعر با آواز خوانده می شد و شنیداری است، اولاً ردیف مصراع های زوج مشکل قافیه را حل می کند ثانیاً «م» و «ن» در اشعار عامیانه قافیه می شوند. مثل«ل» و «ر» که مخرجگاه مشترک دارند.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">در ادبیات شفاهی و اشعار به جا مانده از گذشتگان-ترانه- دارای همین ویژگی است. وزن کششی است؛ با تند خوانی و کند خوانی و جا به جایی هجاها شنونده احساس نمی کند که وزنش دچار مشکل است، از طرفی چون اشعار با آواز خوانده می شد و می شود، خواننده(آوازخوان) با کشش های به موقع مشکل وزن را بر طرف می کند.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">اصلاً یکی از خصوصیات این گونه اشعار خواندن با آواز است.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">اول گویم خداوند کریم ره /بهی تر از همه ی عالمین ره</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">بیت بالا را نوزوز خوان(عمو صفر ذبیحی) با کشش در مصراع دوم روی کلمات «بهی تر» که در اصل «بهتر» بود و همه ی که «ه» بیان حرکت و «ی» را با کشش می خواند تا خلا وزن را پر کند.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">&nbsp;***</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">&nbsp;شباهت سر گذشت (افسانه) طالب و زهره با دیگر افسانه های ایران زمین آدم را به تعجب وا می دارد که چگونه زندگی طالب آملی با افسانه ها در آمیخت، چگونه شاعر شوریده ای چون طالب آملی توانسته در تمام عمرش راز عشقش را پوشیده نگه دارد: سهل است راز عشق نهان داشتن ز غیر /گر مرد غیرتید از خود هم نهان کنید (12602:584)</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">&nbsp;آیا واقعاً او بعد از کوچ و ترک وطن رازپوشی کرده است و سرگذشت او با افسانه ها در آمیخت و بین گذشته و حالش گسست عمیق به وجود آمده است؟ یا این که نه طالب و زهره ای بودند و او هم با آگاهی کامل از این سرگذشت تخلص طالب را انتخاب کرد و افسانه ای شد؟ یا این که دوستداران طالب آملی از روی تعصب چنین سرگذشتی را به او منتسب دانسته اند؟&nbsp;در حقیقت اسطوره اش ساختند.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">&nbsp;این به احتمال نزدیک تر است چرا که بین عامه مردم به خصوص راویان سرگذشت طالب و زهره نه تنها طالب آملی شاعر را نمی شناسند بلکه حتی نامش را هم نشنیده اند چرا که راوی چوپان است و بی سواد و در کوه ها و مراتع زندگی می کند نه در شهرها و ... از طرفی سرگذشت طالب و زهره بیشتر بین چوپانان و رواج دارد تا بین عامه مردم شهر و جامعه ی کشاورزی مازندران، این در حالی است که سرگذشت امیر و گوهر منتسب به دشت ها و کشاورزان و جامعه شهری است. طالب نماینده ی مردم دردمند، ستم کشیده، طبقه ی کارگر، زحمتکش، هجران کشیده، ناکام، در به در، تنگ دست و در عین حال پرتلاش، صبور، وفادار و...می باشد. مردم به دلیل تماشای تصویر خود در آینه ی سر گذشت منتسب به او، مقام او را تا حد اسطوره بالا بردند و با شاخ و برگ دادن به سرگذشت او جنبه های مختلف زندگی خویش را در آن جستجو می کردند.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">&nbsp;به همین دلیل آنچه مردم جستجو می کردند، البته آرزوی دست نیافتنی و اسطوره وار در تصویر خیال خویش به او منتسب می دانستند.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">&nbsp;«بیان آرزوها به گونه ای در اندیشه، رفتار اجتماعی هر دوره ی تاریخی و در افسانه های ملت ها پیداست"جامعه های اسطوره ساز، افسانه ها را به منظور تفسیر و تاویل تمامی زندگی خویش به کار می برده اند و واکنش علاقه و اشتغال های ذهنی معینی را در آن ها می انباشته اند. از این رو اساطیر متضمن پیام هایی است در باره ی زندگی به طور عام و زندگی در جامعه به طور خاص. هم نمونه ای از رفتار بشری و هم عنصری است از تمدن"( محمد مختاری 1369: 32)</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">&nbsp;ذهن اسطوه ای مردم، افسانه ها را در هم می آمیزد، عنصر کهن را بازآفرینی می کند و از آن عنصر نو پدید می آورد. آرزوهای قومی در قالب کهن می زایند و آمیزه ای از نو و کهن بر بستر فرهنگ عمومی و ذهن و تصور مردم دوران می آفرینند.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">&nbsp;"طالب" تاریخی از زندگی اجتماعی برمی خیزد و افسانه ی "طالب و زهره" در قالب ذهن اسطوره ای پرورده می شود. این جا افسانه و تاریخ در هم می آمیزند. "طالبا" در تصور اسطوره ساز پرورش یافت و با زندگی- به گونه ی دیگر- آمیخت.( محمود جوادیان کوتنانی1377: 61)</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">&nbsp;البته این گونه افسانه سازی ها و اسطوره پروری در باره دیگر شاعران هم کم نیست، به عنوان نمونه در باره نیما هم مردم افسانه ها ساختند. افسانه ای که یک پیرمرد بالای هفتاد سال به نام آقای تقوی -که شاعر مسک هم بود - در باره نیما بیان می کرد جالب توجه است: در یوش بودیم سوال کرد آیا می دانید چرا به علی اسفندیاری نیما می گویند؟ بعد بلافاصله جوابش را داد: برای این که پدرش بچه دار نمی شد، نذر کرد و در امامزاده ای خوابید و خواب نما شود شاید بچه دار شود و چنین هم شد، در عالم خواب ندا آمد: آقای اسفندیاری! خداوند به تو یک فرزندی می دهد که مانند او تا به حال «نی یماniyamâ»(= نیامد) به مرور زمان این واژه «نی ماneymâ» شد و بعدا تبدیل به نیما(nimâ) گردید و شاعر هم اسمش نیما شد یعنی فرزندی که مثل و مانند او نیامده است.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">&nbsp;به هر صورت ما با یک طالب آملی شاعر پر آوازه ی هندی رو به رو هستیم که زندگی نامه اش در تاریخ ادبیات با اندکی اختلاف بیان شده است و با یک طالب افسانه ای که سرگذشت آن شبیه افسانه های عشقی از یک طرف و افسانه های جادویی از طرف دیگر است که بین مردم سینه به سینه نقل می شود و گاهی با آواز و نی همراه، با سوز و گداز خوانده می شود.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;"><strong style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease;">&nbsp;نتیجه</strong></p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">&nbsp;افسانه ی عشقی طالب و زهره شبیه بسیاری از افسانه های عشقی مشرق زمین به خصوص فارس زبانان&nbsp;است و با واقعیت های زندگی و سرگذشت ها نه تنها شباهت ندارد بلکه به کلی متفاوت می باشد.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">&nbsp;از طرفی روایت های مختلفی از این افسانه در سراسر استان مازندران وجود دارد منتها با موسیقی مخصوص به خودش، روایت ها با توجه به راوای و حس و حال او متفاوت است و بیشتر قشر بی سواد و پا به سن گذاشته ها آن را سینه به سینه نقل می کنند، این در حالی است که طالب شاعر ابتدا در شعر آشوب تخلص می کرد بعدا تخلص طالب را برگزید، در آغاز جوانی از آمل کوچ کرد و رفت، اصلا فرصت عشق بازی با زهره را نداشت چرا که تمام عمر کوتاهی که در آمل زندگی می کرد آن چنان مشغول فراگیری علوم زمانه بوده و به قول خودش همه ی علوم زمانه را یاد گرفت و فرصت این جور کارها برای او نمی ماند.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">ما باید بگویم که یا طالب شاعر بی سواد بوده، تمام دیوان خودش را از سر ذوق و بر اثر یک اتفاق سروده است که چندان عاقلانه به نظر نمی رسد و از طرفی خودش عنوان می کند که تمام علوم زمانه را فراگرفته است، یا بگویم که طالب و زهره یک افسانه ی عاشقانه است که ساخته و پرداخته ی یک ذهن خلاق و روایتگر ماهر است و هیچ ربطی به طالب آملی ندارد.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">اگر مورد اول را قبول کنیم باید تمام حرف ها و گفتار شاعر را زیر سوال ببریم و او را یک آدم بی سواد بدانیم این در حالی است که از یک طرف با عقل و منطق سازگاری ندارد و از طرف دیگر تمام موازین علم و ادب زیر سوال می رود. اگر مورد دوم را قبول کنیم که بسیار منطقی هم به نظر می رسد باید روایت های گوناگون طالب و زهره گردآوری کرد و بعد به دنبال منشا و منبع این افسانه رفت و چگونگی شکل گیری موسیقی و ردیف های آوازی آن گشت.&nbsp;اگر در تحقیق و پژوهش به دنبال مورد دوم باشیم بهتر به نتیجه می رسیم.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;"><strong style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease;">&nbsp;پی نوشت</strong></p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">&nbsp;نکته: در کتاب مشاهیر آمل مختصری از سرگذشت طالب و زهره آمده است که دقیقا شبیه روایت های عامیانه است که به شرح زیر می باشد: طالب جوانکی است اهل کرچک که در سالیان دور زندگی می کرد. مادرش را در طفولیت از دست داد، بعد از مدتی با نامادری به مشکل مواجهه شد. نامادری هم گالش است. آدم پر کار خشک و خشن. به همین دلیل طالب پذیرای او نیست،چرا که محیط و فضای خانه پر از رفتار خشن نامادری است که زندگی را بر طالب جهنم کرده است.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">در فولک مازندان طالب را جوانی مظلوم، بی گناه، نظر کرده می باشد و شاعر شدن و با سواد شدنش یک اتفاق بود. سبزعلی برادر بزرگ طالب، همیشه او را در حال نواختن لله وا می دید. یک روز دید او یک جلد قرآن در دست دارد، عصبانی شد و گفت: تو مطرب و نی زن حالا قرآن خوان شدی؟ از این کارها دست بردار والا تو را به دست نامادری می سپارم تا تنبیه ات کند. طالب می گوید بر اثر یک خواب من می توانم قرآن بخوانم، اگر باور نداری مرا پیش ملا ببر تا اطمینان حاصل کنی.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">&nbsp;بالاخره او را پیش ملا برد. وقتی ملا او را امتحان کرد دید او خیلی خوب قرآن می خواند، متعجب شد. سبزعلی هم به گفته برادر ایمان می آورد و او را به حال خود رها می کند. بعد از این طالب عاشق دختر عمویش می شود.( دکتر ابوذری:1381 :86-82 )</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">1- طاهری شهاب در مقدمه ی کلیات اشعار طالب آملی می گوید: با استناد به اشعارش انتشاب اختلال و جنون به طالب آملی صحیح نیست بلکه از طعن حسودان زمانه آگاهانه به این کار دست زد.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">2- البته روایت آقای گودرزی با دو روایت عامیانه ی ضبط شده تفاوت اساسی دارد، افتراق ها و تفاوت ها بر اساس دو روایت ضبط شده است.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">&nbsp;3- در فرهنگ معین قسمت اعلام زهره را ناهید دومین منظومه شمسی بیان کرده است و در فرهنگ تلمیحات دکتر سیروس شمیسا نوشته است: ستاره ی زهره یا ناهید، رب النوع خنیاگری و آواز و طرب و موسیقی است.(شمیسا317:1369)</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">4- در آرشیو شخصی موجود است</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">5- در بیت های شماره ی 8793،11603،12146،13584،16739، 18666،22267، 22467،22471 و...داروی بیهوشی یا بیهوش دارو به کار رفته است.</p><p align="justify" style="transition: all 0.25s ease; -webkit-transition: all 0.25s ease; font-family: BMitra, tahoma; font-size: 18px; text-align: justify; line-height: 24px;">&nbsp;6- مرحوم طاهری شهاب در مقدمه ی کلیات طالب و در تاریخ ادبیات مازندران شرحی بر این موضوع نداد. اگر جای دیگری داده باشد، واقف نشدیم.</p> text/html 2015-07-17T16:45:39+01:00 m-j-rezaeian62.mihanblog.com محمدجواد رضائیان فرهنگ لغت مازنی http://m-j-rezaeian62.mihanblog.com/post/29 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font color="#006600" size="2" face="Mihan-Iransans">*بسمه تعالی*</font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span lang="FA">مجموعه اصطلاحات و گویش در زبان شیرین مازندرانی (با ترجمه فارسی و&nbsp;</span>به همراه تلفظ انگلیسی و برگردان فارسی)</font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span lang="FA">مجموعه ای از اسامی پرندگان – وسایل ها – مکان ها و رنگ ها و اعضای بدن – زمان ها و انواع بازی های محلی و سایر اصطلاحات که در این مجموعه تقدیم می گردد:</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font size="2" face="Mihan-Iransans">لطفاً بر روی <font color="#990000">ادامه مطلب</font> کلیک بفرمائید.</font></span></p> text/html 2015-07-17T16:35:14+01:00 m-j-rezaeian62.mihanblog.com محمدجواد رضائیان سفلمون http://m-j-rezaeian62.mihanblog.com/post/25 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>*بسمه تعالی*<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">اما صفرمیونی باوفامی//هم خوش اخلاقوهم باخدامی</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">کوره ی تش دره سوزنه غم غم//بهین جمع بووشیم همه دورهم</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">خاشه مله ی مردم قرون//همه باوفا وهمه باایمون</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">بهین جمع بووشیم صفاهاکنیم//صحبت ازامروزوفرداهاکنیم</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">صحبت هاکنیم ازهواوزمین //ازتاور و تلارسر تااحمدزمین</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">صحبت هاکانیم اززمینوهوا//ازتیرباغدله تا اوبندگا</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">آسیوپشت و مزرعه ی پایین صحرا//پشتامن صحراهسته باصفا</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">شکارچی ره بایرین بوریم شکار//تیرنگ دره پره امه لوبیاجار</span><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">آسمون بنه سیونزده ره هارش//یقد دیگه هواکنده وارش</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">زمستون خسیله بورده ورفته//گوسفندوه علفوگووه دشن که</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">همه باهمدیگه بوئین مهربون//دهقونوگلشوچوبداروچوپن</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">جمعه هابورین سرخاک اموات//خشه مرده هاوه برست صلوات</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> text/html 2015-07-17T16:28:43+01:00 m-j-rezaeian62.mihanblog.com محمدجواد رضائیان امیری طالبا http://m-j-rezaeian62.mihanblog.com/post/24 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: start;"><font size="5" color="#009900">*به نوم اون خدایی که کریمه ونه دون مهربون تر من ندیمه*</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font color="#cc0000" size="5">اشعار</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font color="#cc0000" size="5">امیری * طالبا</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font color="#cc0000" size="5">برای مشاهده ی اشعار روی لینک ادامه ی مطلب کلیک کنید .</font></p>